Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 159285 văn bản

61

Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

48/2006/QD-BGDDT,Quyết định 48 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Xử lý người học,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

62

Quyết định 47/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

47/2006/QD-BGDDT,Quyết định 47 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình Tiếng Khmer,Cán bộ công chức vùng dân tộc,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 47/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội,

Ban hành: 23/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2006

63

Quyết định 44/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

44/2006/QD-BGDDT,Quyết định 44 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Dạy tiếng Mông cho cán bộ,Cán bộ công chức vùng dân tộc,Vùng dân tộc miền núi,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2006

64

Quyết định 45/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình tiếng Mông dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

45/2006/QD-BGDDT,Quyết định 45 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Dạy tiếng Mông cho cán bộ,Vùng dân tộc miền núi,Cán bộ công chức vùng dân tộc,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 45/2006/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 23/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2006

65

Quyết định 46/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình tiếng Khmer dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

46/2006/QD-BGDDT,Quyết định 46 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình Tiếng Khmer,Cán bộ công chức vùng dân tộc,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 46/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 23 tháng 10

Ban hành: 23/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2006

66

Quyết định 41/2006/QĐ-BGDĐT về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

ĐỘNG THANH TRA CÁC KỲ THI (Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi, bao gồm: thi, xét tuyển, cử tuyển, xét tốt

Ban hành: 16/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

67

Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

40/2006/QD-BGDDT,Quyết định 40 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Học sinh trung học cơ sở,Học sinh trung học phổ thông,Quy chế đánh giá xếp loại,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số 40/2006/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 05/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2006

68

Quyết định 39/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

39/2006/QD-BGDDT,Quyết định 39 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung giáo dục đại học,Ngành Giáo dục tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 39 /2006/QĐ- BGDĐT Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

69

Quyết định 4965/2006/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Hội đồng xây dựng chương trình Học liệu mở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4965/2006/QD-BGDDT,Quyết định 4965 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thành lập hội đồng,Chương trình Học liệu mở,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4965/QĐ-BGDĐT Hà Nội,

Ban hành: 11/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2006

70

Quyết định 38/2006/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Theo kết luận của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông ngày 28 tháng 4 năm 2006; Theo đề nghị của

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

71

Quyết định 37/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình tiếng Jrai dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Jrai cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

37/2006/QD-BGDDT,Quyết định 37 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình tiếng Jrai,Cán bộ công chức vùng dân tộc,Vùng dân tộc miền núi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 37/2006/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

72

Quyết định 36/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình dạy tiếng Jrai cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

36/2006/QD-BGDDT,Quyết định 36 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình tiếng Jrai,Dạy tiếng Jrai,Cán bộ công chức vùng dân tộc,Vùng dân tộc miền núi,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

73

Quyết định 34/2006/QĐ-BGDĐT hủy bỏ Nghị quyết liên tịch 22/2006/NQLT-BGDĐT-HKHVN về việc phối hợp hoạt động triển khai thực hiện Quyết định 112/2005/-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

34/2006/QD-BGDDT,Quyết định 34 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Xây dựng xã hội học tập,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 18/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2006

74

Quyết định 33/2006/QĐ-BGDĐT bãi bỏ Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2006/QĐ-BGDĐT NGÀY 05/5/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 5 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 của Luật sửa đổi, bổ

Ban hành: 03/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

75

Quyết định 31/2006/QĐ-BGDĐT về biên chế năm học 2006 – 2007 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

31/2006/QD-BGDDT,Quyết định 31 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,2006 2007,Biên chế giáo dục mầm non,Biên chế giáo dục phổ thông,Biên chế giáo dục thường xuyên,Biên chế trung cấp cao đẳng sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

76

Quyết định 1871/QĐ-BGDĐT về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1871/QD-BGDDT,Quyết định 1871 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước,Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước 2021,Công bố dự toán ngân sách nhà nước năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

77

Quyết định 1842/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 2200/-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1842/QD-BGDDT,Quyết định 1842 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kế hoạch triển khai Quyết định 2200/-TTg,Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học,Chương trình trọng điểm phát triển Toán học 2021 2030,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

78

Quyết định 1835/QĐ-BGDĐT về danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1835/QD-BGDDT,Quyết định 1835 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở đào tạo tham gia đào tạo nâng cao năng lực giảng viên,Ngành đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên,Ngành đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

79

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định Chỉ thị của Ủy ban tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

80

Quyết định 1749/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1749/QD-BGDDT,Quyết định 1749 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bổ sung sách giáo khoa lớp 2 sử dụng giáo dục phổ thông,Bổ sung sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông,Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169