Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 4730 tiêu chuẩn

221

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8349:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng thuốc kháng sinh nhóm tetracycline - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8349:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8349:2010,***,Xác định dư lượng thuốc kháng sinh,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Thuốc kháng sinh nhóm tetracycline ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8349:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8349:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC KHÁNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

222

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8350:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng aflatoxin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8350:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8350:2010,***, Xác định hàm lượng aflatoxin ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8350:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8350:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

223

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8345:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng sulfonamit - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8345:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8345:2010,***,Xác định dư lượng sulfonamit ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caodo,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8345:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8345 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG SULFONAMIT ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

224

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8346:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ và polyclobiphenyl - Phương pháp sắc ký khí

TCVN8346:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8346:2010,***,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,Xác định thuốc bảo vệ thực vật,Polyclobiphenyl PCB,Nhóm clo hữu cơ ,Phương pháp sắc ký khí,TCVN 8346:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8346:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CLO HỮU CƠ VÀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

225

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8563:2010 về phân bón - Phương pháp xác định phốt pho tổng số

TCVN8563:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8563:2010,***,Phân bón,TCVN 8563:2010 ,Phương pháp xác định phốt pho tổng số ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8563 : 2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỐT PHO TỔNG SỐ Fertilizers – Method for determination of total phosphorus Lời nói đầu TCVN 8563:2010 được

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

226

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8381:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất hexaconazole - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8381:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8381:2010,***,Thuốc bảo vệ thực vật,Hoạt chất hexaconazole,Phương pháp thử,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 8381:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8381:2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT HEXACONAZOLE – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing hexaconazole –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

227

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8383:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất azadirachtin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8383:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8383:2010,***,Yêu cầu kỹ thuật,Hoạt chất azadirachtin,Phương pháp thử,Thuốc bảo vệ thực vật,TCVN 8383:2010 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8383 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT AZADIRACHTIN – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing azadirachtin –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

228

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8384:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất metominostrobin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8384:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8384:2010,***,Hoạt chất metominostrobin,Thuốc bảo vệ thực vật,Phương pháp thử,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 8384:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8384:2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT METOMINOSTROBIN – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

229

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8385:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propisochlor - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8385:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8385:2010,***,Hoạt chất propisochlor ,Thuốc bảo vệ thực vật,Phương pháp thử,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 8385:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8385 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PROPISOCHLOR - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing propisochlor -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

230

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8386:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất flusilazole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8386:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8386:2010,***,Hoạt chất flusilazole ,Yêu cầu kỹ thuật,Thuốc bảo vệ thực vật,Phương pháp thử,TCVN 8386:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8386:2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT FLUSILAZOLE YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing flusilazole –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

231

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8387:2010 về thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất isoxaflutole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8387:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8387:2010,***,Hoạt chất Isoxaflutole,Thuốc trừ cỏ,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,TCVN 8387:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8387 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ISOXAFLUTOLE - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing isoxaflutole - Technical

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

232

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8388:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất methomyl - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8388:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8388:2010,***,Hoạt chất methomyl ,Thuốc bảo vệ thực vật,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,TCVN 8388:2010 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8388 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT METHOMYL - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticided containing methomyl - Technical

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

233

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8318:2010 về rau quả - Xác định dư lượng chlorothalonil - Phương pháp sắc ký khí-khối phổ

TCVN8318:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8318:2010,***,TCVN 8318:2010 ,Rau quả, Xác định dư lượng chlorothalonil ,Phương pháp sắc ký khí khối phổ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8318 : 2010 RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH DƯ LƯƠNG CHLOROTHALONIL – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ – KHỐI PHỔ Vegetables and fruits – Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

234

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8319:2010 về rau quả - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc ký khí

TCVN8319:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8319:2010,***,Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,TCVN 8319:2010 ,Phương pháp sắc ký khí,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8319 : 2010 RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Vegetables and fruits – Determination of pesticide

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

235

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8544:2010 về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng clotetracyclin, oxytetracyclin và tetracyclin bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN8544:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8544:2010,***,Thức ăn chăn nuôi, TCVN 8544:2010 ,Xác định hàm lượng clotetracyclin,Oxytetracyclin và tetracyclin ,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8544 : 2010 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLOTETRACYCLIN, OXYTETRACYCLIN VÀ TETRACYCLIN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

236

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8545:2010 (ISO 14183:2005) về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin, narasin và salinomycin - Phương pháp sắc kí lỏng với dẫn xuất sau cột

TCVN8545:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8545:2010,***,TCVN 8545:2010 ,Thức ăn chăn nuôi,Xác định hàm lượng monensin,Narasin,Salinomycin ,Phương pháp sắc kí lỏng ,Dẫn xuất sau cột,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8545 : 2010 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MONENSIN, NARASIN VÀ SALINOMYCIN – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

237

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6908:2010 về kiểm dịch thực vật - khung hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại

TCVN6908:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6908:2010,***,Kiểm dịch thực vật,Khung hướng dẫn phân tích ,Nguy cơ dịch hại,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6908 : 2010 KIỂM DỊCH THỰC VẬT – KHUNG HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH NGUY CƠ DỊCH HẠI Framework for pest risk analysis Lời nói đầu TCVN 6908:2010 thay thế TCVN 6908:2001;

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

238

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8489:2010 (ISO 4797:2004) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Bình đun có khớp nối nhám hình côn

TCVN8489:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8489:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8489:2010 ISO 4797:2004 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - BÌNH ĐUN CÓ KHỚP NỐI NHÁM HÌNH CÔN Laboratory glassware - Boiling flasks with conical ground joints Lời nói đầu TCVN 8489:2010 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

239

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8311:2010 (ISO 5178:2001) về thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy

TCVN8311:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8311:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8311:2010 ISO 5178:2001 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO DỌC KIM LOẠI MỐI HÀN TRÊN MỐI HÀN NÓNG CHẢY Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile test on weld metal in fusion

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

240

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423:2010 về công trình thủy lợi - trạm bơm tưới tiêu nước - yêu cầu thiết kế công trình thủy công

TCVN8423:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8423:2010,***,TCVN 8423:2010 ,Công trình thủy lợi,Trạm bơm tưới tiêu nước ,Yêu cầu thiết kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8423 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG Hydraulic structure – Irrigation and drainage pumping

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177