Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178128 văn bản

1

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà cho thuê trọ do thành phố Cần Thơ ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NHỎ LẺ XEN CÀI TRONG

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

2

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO, HẠN MỨC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

3

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

--------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

4

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

5

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh, kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hòa Bình

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 03 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, KIÊM NHIỆM CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH HÒA BÌNH ỦY

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

6

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

7

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 28 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VÀ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ THEO DÕI, QUẢN LÝ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

8

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 27 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG, NỘI DUNG CHI, MỨC CHI, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI; PHÂN CẤP VÀ GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ SỬ

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

9

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 26 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG VÀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG NGOÀI LĨNH VỰC Y TẾ TRANG BỊ CHO

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

10

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về việc cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 25 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÁT MIỄN PHÍ BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ (THỜI SỰ) CHO ĐẢNG VIÊN TỪ 40 NĂM TUỔI ĐẢNG TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ ĐẢNG ỦY QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN NHÂN

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

11

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

12

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

13

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

14

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

15

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2020

16

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng viên chức do tỉnh Cao Bằng ban hành

phúc -------------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 10 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2014/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG Căn cứ

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

17

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 09 tháng 07 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ TOÀN BỘ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2018/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2018 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

18

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số quy định ban hành kèm theo Quyết định 12/2014/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

--------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 03 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2014/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

19

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 02 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ, PHÀ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

20

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

--------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 29 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ 03 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182