Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2006/QĐ-BTC) br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 920 văn bản

1

Quyết định 1406/-UBND năm 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/-UBND ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT và Quyết định 692/-UBND về chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện

29 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2267/-UBND NGÀY 12/10/2011 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO CÁN BỘ CẤP XÃ LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 692/

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

2

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND về quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Tuấn Quốc PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA SỞ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh BR-VT về việc Quy định

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

3

Quyết định 1032/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1032/QD-BTC,Quyết định 1032 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính về hải quan,Thủ tục hành chính về hải quan Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính về hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

4

Quyết định 1361/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1361/QD-BTC,Quyết định 1361 2019,Bộ Tài chính,Vận hành khai thác quản lý ,Phần mềm quản lý ,Quản lý thi đua khen thưởng,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1361/QĐ-BTC

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

5

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trái phép gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

15/2012/QD-UBND,Quyết định 15 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Trách nhiệm của Người đứng đầu,Tình trạng khai thác tập kết cát,Tình trạng vận chuyển kinh doanh cát,Ảnh hưởng đến an toàn đê điều,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 06/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2012

6

Kế hoạch 15/KH-UBND về tổ chức thực hiện phương án tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/KH-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 02 năm 2021 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Thực hiện Quyết định số 1096/-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

7

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2006/QD-UBND,Quyết định 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

8

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển kinh tế du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2015

15/2009/QD-UBND,Quyết định 15 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chương trình hành động đến năm 2010,Chương trình hành động tầm nhìn đến 2015,Chương trình hành động của UBND,UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Nghị quyết 05-NQ/TU Bà Rịa Vũng Tàu,Phát triển kinh tế du lịch,Phát triển kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu ,Phát triển du lịch B,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 20/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

9

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND phê duyệt Phương án chữ viết tiếng Chu Ru do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

15/2007/QD-UBND,Quyết định 15 2007,Tỉnh Lâm Đồng,Phê duyệt phương án,Chữ viết tiếng Chu Ru,Tỉnh Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 15/2007/QĐ

Ban hành: 10/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

10

Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

15/2008/QD-BGDDT,Quyết định 15 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 15/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2008

11

Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

15/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 15 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu,Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch,Quy chuẩn đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

14

Quyết định 17/2006/QĐ-BBCVT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam đến năm 2010 trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz do Bộ trưởng Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

17/2006/QD-BBCVT,Quyết định 17 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điều chỉnh quy hoạch,Hệ thống thông tin di động,Đến 2010,Quy hoạch băng tần,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 08/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

15

Thông tư 15/2020/TT-BYT về Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành

15/2020/TT-BYT,Thông tư 15 2020,Bộ Y tế,Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá,Danh mục thuốc đấu thầu,Danh mục thuốc đấu thầu tập trung,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

16

Quyết định 2686/QĐ-BTC năm 2011 phê duyệt Đề án thi, xét tuyển dụng công, viên chức Quản lý xây dựng cơ bản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2686/QĐ-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

17

Quyết định 1881/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1881/2006/QD-UBND,Quyết định 1881 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đơn giá thuê đất,Đơn giá thuê mặt nước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1881/2006/QĐ

Ban hành: 30/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2010

18

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tối thiểu xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ do tỉnh Bình Định ban hành

41/2002/-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về lệ phí trước bạ; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1256/TTr-CT ngày 15/5/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng phụ lục sửa

Ban hành: 31/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

19

Quyết định 1357/2006/QĐ-UBND Quy định về thực hiện trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

CHỦ TỊCH Trần Minh Sanh QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ( Ban hành kèm theo quyết đinh số 1357/-UB Ngày 05 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh BR- VT) Chương I

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2011

20

Quyết định 712/-SYT năm 2013 về mở rộng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

712/QD-SYT,Quyết định 712 2013,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế UBND TỈNH BR-VT SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 712/-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228