Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 140/2008/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 174859 văn bản

1

Quyết định 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 09/2007/QĐ-TTg sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 140/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 21/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2008

2

Quyết định 71/2014/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

SỐ 140/2008/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

3

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

NGÀY 16/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2007 VÀ THÔNG TƯ SỐ 175/2009/TT-BTC NGÀY 09/9/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 140/2008/QĐ-TTG NGÀY 21/10/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Thông tư số 39/2011/TT-BTC

Ban hành: 01/09/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2015

4

Thông tư 39/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

83/2007/TT-BTC NGÀY 16/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2007 VÀ THÔNG TƯ SỐ 175/2009/TT-BTC NGÀY 09/9/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 140/2008/QĐ-TTG NGÀY 21/10/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 22/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

5

Quyết định 994/-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 39/2011/TT-BTC hướng dẫn về sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn nội dung của Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

22/3/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 83/2007/TT-BTC NGÀY 16/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2007 VÀ THÔNG TƯ SỐ 175/2009/TT-BTC NGÀY 09/9/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 140/2008/QĐ-TTG NGÀY 21/10/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ

Ban hành: 04/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

6

Quyết định 140/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH SÁT

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

7

Quyết định 140/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Dự án "Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VÀ

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

8

Quyết định 140/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 7 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG DANH

Ban hành: 03/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

9

Quyết định 140/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 140/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT

Ban hành: 21/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

10

Quyết định 140/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

11

Quyết định 140/QĐ-BYT năm 2019 về Danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC XẾP

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

12

Quyết định 140/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 20 tháng 7 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

Ban hành: 29/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

14

Quyết định 140/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quảng Uyên do tỉnh Cao Bằng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 08 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

15

Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2018 quy định về nội dung thay thế Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định 1042/-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

16

Quyết định 140/2009/QĐ-TTg về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 140/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ BẢO LƯU PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

17

Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 1042/-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 19 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

18

Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt số lượng học sinh và gạo được hỗ trợ học kỳ I năm học 2016-2017 thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP do tỉnh Thanh Hóa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 13 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG HỌC

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

19

Quyết định 140/2007/QĐ-TTg Về Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA

Ban hành: 24/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2007

20

Quyết định 140/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35