Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/2012/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 258480 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp do tỉnh Quảng Trị ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2012/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 27 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DOANH THU TỐI THIỂU (ĐÃ BAO GỒM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG) VÀ CHI PHÍ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỐI ĐA SO VỚI DOANH THU CỦA TỪNG LOẠI PHƯƠNG

Ban hành: 27/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

2

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được Ngân sách Nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

--------------- Số: 14/2012/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ MUA, CẤP PHÁT THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

3

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

14/2012/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC THIÊN NHIÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

Ban hành: 06/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

5

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý nhà nước tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/2012/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 27 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRÁCH NHIỆM GIỮA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CÁC

Ban hành: 27/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2012

6

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số: 14/2012/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 22 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

7

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ủy quyền công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số: 14/2012/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 20 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2012

8

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số: 14/2012/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 16 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

9

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về quy định mức trợ cấp, trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hạnh phúc --------------- Số: 14/2012/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 07 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, TRỢ GIÚP ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ NUÔI DƯỠNG TẠI CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 07/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

10

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/2012/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 30 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN

Ban hành: 30/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

11

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

14/2012/QD-UBND,Quyết định 14 2012,Tỉnh Hải Dương,Điều chỉnh mức thu phí lệ phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2012/QĐ-UBND Hải

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

12

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và cơ chế ưu đãi đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14/2012/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC BÁN, CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA VÀ CÁC CƠ CHẾ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

13

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số: 14/2012/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 13 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH TẠI THỊ TRẤN VÀ CHỢ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

14

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/2012/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH CHÍNH SÁCH BÁN NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ THEO PHƯƠNG THỨC TRẢ DẦN TIỀN MUA NHÀ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, THỰC HIỆN VIỆC BỒI

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2012

15

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy định khu vực khi lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang

Số: 14/2012/QĐ-UBND An Giang, ngày 03 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC KHU VỰC KHI LẮP ĐẶT CÁC TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Ở CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

16

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Số: 14/2012/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ, BẢO VỆ DÂN PHỐ VÀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

17

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2004/-UB về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số: 14/2012/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2004/-UB NGÀY 04/6/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA ĐÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

18

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND Quy định tổ chức quản lý, khai thác, vận hành nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

14/2012/QD-UBND,Quyết định 14 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2012/QĐ-UBND Thái

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

19

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

14/2012/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, CHO PHÉP DOANH NHÂN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

20

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

14/2012/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71