Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/2008/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 210925 văn bản

1

Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Trường Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

14/2008/QD-BGDDT,Quyết định 14 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trường mầm non,Điều lệ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 14/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2008

2

Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ trường mầm non kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT và 05/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 09/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 44/2010/TT-BGDĐT NGÀY 30

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

3

Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường mầm non kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

4

Thông tư 05/2011/TT-BGDÐT sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT và đã được sửa đổi tại Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tháng 02 năm 2011 THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 13; KHOẢN 2 ĐIỀU 16; KHOẢN 1 ĐIỀU 17 VÀ ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 18 CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

5

Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

theo Thông tư này Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2020. Thông tư này thay thế Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phòng học bộ môn. Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

6

Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

14/2019/TT-BGDDT,Thông tư 14 2019,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục đào tạo,Quản lý giáo dục đào tạo,Giá dịch vụ,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

7

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

14/2018/TT-BGDDT,Thông tư 14 2018,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chuẩn hiệu trưởng,Hiệu trưởng,Cơ sở giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2018/TT-BGDĐT

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

8

Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

14/2017/TT-BGDDT,Thông tư 14 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục phổ thông,Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông,Thẩm định chương trình giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

9

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

14/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 14 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Văn bản hợp nhất ,Trường dự bị đại học,Quy chế tổ chức,Quy chế Tổ chức hoạt động,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

10

Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

14/2007/QD-BGDDT,Quyết định 14 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chuẩn nghề nghiệp,Chuẩn nghề nghiệp giáo viên,Tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc -------------- Số: 14/2007/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 04/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

11

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, thuế và con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

14/2008/QD-UBND,Quyết định 14 2008,Tỉnh Thái Bình,Quy chế phối hợp,Giải quyết đăng ký kinh doanh,Giải quyết đăng ký thuế,Đăng ký con dấu,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

12

Quyết định 14/2008/QĐ-BTNMT về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ sa khoáng thiếc, vàng và titan do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

14/2008/QD-BTNMT,Quyết định 14 2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thăm dò mỏ sa khoáng thiết vàng titan,Phân cấp trữ lượng và tài nguyên,Mỏ sa khoáng thiết vàng titan,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2009

13

Quyết định 14/2008/QĐ-BKHCN về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

14/2008/QD-BKHCN,Quyết định 14 2008,Bộ Khoa học và Công nghệ,Lập dự toán kinh phí,Đề tài nghiên cứu cơ bản,Quỹ phát triển khoa học công nghệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 14/2008/QĐ

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

14

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ do tỉnh Quảng Bình ban hành

14/2008/QD-UBND,Quyết định 14 2008,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2008/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 4 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 04/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

15

Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

14/2006/QD-BGDDT,Quyết định 14 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức hoạt động,Thanh tra cơ sở giáo dục,Cơ sở giáo dục đại học,Cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 14/2008/QĐ-BXD về thiết kế điển hình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

14/2008/QD-BXD,Quyết định 14 2008,Bộ Xây dựng,Thiết kế điển hình,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/2008/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 30/10/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

17

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND về nâng mức tiền ăn cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên

14/2008/QD-UBND,Quyết định 14 2008,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2008/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 29 tháng 9 năm

Ban hành: 29/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

18

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

14/2008/QD-UBND,Quyết định 14 2008,Thành phố Hà Nội,Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2008

19

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

14/2008/QD-UBND,Quyết định 14 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng tư pháp,Quy chế tổ chức và hoạt động,Ủy ban nhân dân,Huyện Bình Chánh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 25/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2008

20

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân kèm theo quyết định 23/2007/-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

14/2008/QD-UBND,Quyết định 14 2008,Tỉnh Sơn La,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2008/QĐ-UBND Sơn La, ngày

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112