Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 132/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 193494 văn bản

1

Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do Chính phủ ban hành

132/NQ-CP,Nghị quyết 132 2018,Chính phủ,Cán bộ,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Cán bộ cao cấp ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

2

Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2017 về ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) do Chính phủ ban hành

132/NQ-CP,Nghị quyết 132 2017,Chính phủ,Nghị định thư,Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN ,Ký Nghị định thư ASEAN,Đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132/NQ-CP

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

3

Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội do Chính phủ ban hành

132/NQ-CP,Nghị quyết 132 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

4

Kế hoạch 3670/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Hà Nam ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TW NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

5

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tỉnh Nam Định, theo Nghị quyết 132/NQ-CP

VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ TỈNH NAM ĐỊNH, THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

6

Kế hoạch 2030/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 86-KH/TU về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Quảng Bình ban hành

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 86-KH/TU NGÀY 28/9/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

7

Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 27/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN TỪ LIÊM ĐỂ THÀNH LẬP 02 QUẬN VÀ 23 PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

8

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Chương trình hành động 34-CTr/TU về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 34-CTR/TU NGÀY 16/10/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

9

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 341-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 341-KH/TU NGÀY 30/7/2018 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

10

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 103a-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do tỉnh Hải Dương ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 103a-KH/TU NGÀY 26/7/2018 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ “TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT,

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

11

Kế hoạch 279/KH-UBND năm 2018 tổ chức thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 108-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Đồng Tháp ban hành

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 108-KH/TU NGÀY 25/7/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

12

Kế hoạch 3504/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP, Chương trình 65-CTr/TU về triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" do tỉnh Kon Tum ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24-10-2018 CỦA CHÍNH PHỦ, CHƯƠNG TRÌNH 65-CTR/TU NGÀY 07-8-2018 CỦA TỈNH ỦY KON TUM VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII “VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ Căn cứ

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

13

Kế hoạch 480/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP, Kế hoạch 57-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Bắc Ninh ban hành

HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ, KẾ HOẠCH SỐ 57-KH/TU NGÀY 10/8/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC NINH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII) VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC ĐỦ PHẨM

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

14

Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW; Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 172-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Hòa Bình ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH SỐ 10-KH/TW NGÀY 06/6/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

15

Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Thanh Hóa ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW 19/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH SỐ

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

16

Quyết định 1830/QĐ-BKHĐT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1830/QĐ-BKHĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

17

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 132-NQ/CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Kế hoạch 79-KH/TU thực hiện Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do tỉnh Thừa

2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132-NQ/CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII, KẾ HOẠCH SỐ 10-KH/TW NGÀY 06/6/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW VÀ KẾ

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

18

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

132/2020/ND-CP,Nghị định 132 2020,Chính phủ,Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Quản lý thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Quyền và nghĩa vụ người nộp thuế kê khai giao dịch liên,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

19

Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành

132/NQ-HDND,Nghị quyết 132 2019,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132/NQ-HĐND Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

20

Nghị quyết 132/NQ-HĐND về bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

132/NQ-HDND,Nghị quyết 132 2019,Tỉnh Sơn La,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132/NQ-HĐND Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019 NGHỊ

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141