Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2007/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 157141 văn bản

1

Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO

Ban hành: 06/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2007

2

Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN về Quy chế Chợ công nghệ và thiết bị do Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 13/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHỢ CÔNG NGHỆ

Ban hành: 12/06/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

3

Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN sửa đổi “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

ĐỊNH” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 13/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Ban hành: 29/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2008

4

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

và thay thế quy định về việc đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 4. Sau 6 tháng, kể từ ngày Thông tư này có

Ban hành: 27/02/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

5

Quyết định 3340/QĐ-BKHCN năm 2014 đính chính Thông tư 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 17/2009/TT-BKHCN và 01/2007/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

13/2010/TT-BKHCN NGÀY 30/7/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BKHCN NGÀY 18/6/2009 VÀ THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN NGÀY 14/02/2007 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

6

Quyết định 13/2008/QĐ-BKHCN về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 13/2008/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2008

7

Thông tư 13/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2016/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐỀ ÁN ĐÀO

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

8

Thông tư 13/2015/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 23/2010/TT-BKHCN NGÀY

Ban hành: 21/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

9

Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Quản lý chất lượng hàng hoá trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13/2005/QĐ-BKHCN Hà Nội Ngày 07 Tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG

Ban hành: 07/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

10

Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13/2004/QĐ-BKHCN Hà Nội , Ngày 25 tháng 05 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Ban hành: 25/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

11

Quyết định 32/2007/QĐ-BKHCN quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (thiết bị X quang chẩn đoán y tế) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp trước ngày Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” có hiệu lực thì vẫn có giá trị như giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2008

12

Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCN về việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn quy định tại Nghị định 127/2007/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 30/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

13

Quyết định 28/2007/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 28/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐO LƯỜNG

Ban hành: 25/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

14

Quyết định 26/2007/QĐ-BKHCN Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 26/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT

Ban hành: 31/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2007

15

Quyết định 25/2007/QĐ-BKHCN áp dụng quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 07 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về ban hành Danh mục phương tiện đo phải kiểm định;

Ban hành: 05/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2007

16

Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ******  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 24/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN HỢP

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2007

17

Quyết định 22/2007/QĐ-BKHCN ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- Số: 22/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2007

18

Quyết định 19/2007/QĐ-BKHCN Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 19/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Ban hành: 18/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2007

19

Quyết định 20/2007/QĐ-BKHCN Quy định tạm thời hỗ trợ một số hoạt động của nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 20/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI HỖ TRỢ

Ban hành: 18/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2007

20

Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và công nghệ” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 18/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 06  tháng 09  năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP

Ban hành: 06/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status