Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2006/QĐ-BXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 223771 văn bản

1

Quyết định 13/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 361:2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

13/2006/QD-BXD,Quyết định 13,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn thiết kế Chợ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2006/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006

Ban hành: 19/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ Xây dựng ban hành

13/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 13 2020,Bộ Xây dựng,Hợp nhất Nghị định quy định thoát nước,Hợp nhất Nghị định về xử lý nước thải,Thoát nước và xử lý nước thải,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

3

Chỉ thị 13/2006/CT-BXD về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

13/2006/CT-BXD,Chỉ thị 13 2006,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2006/CT-BXD Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006 CHỈ THỊ

Ban hành: 23/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2006

4

Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

13/2019/TT-BXD,Thông tư 13 2019,Bộ Xây dựng,Chi phí đầu tư,Xây dựng nông thôn mới ,Giảm nghèo bền vững,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2019/TT-BXD

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

5

Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

13/2018/TT-BXD,Thông tư 13 2018,Bộ Xây dựng,Phương pháp định giá,Dịch vụ thoát nước,Phương pháp định giá nước sạch,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2018/TT-BXD

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

6

Quyết định 13/2008/QĐ-BXD về tập thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên phục vụ đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

13/2008/QD-BXD,Quyết định 13 2008,Bộ Xây dựng,Tập thiết kế mẫu nhà ở công vụ,Đề án Kiên cố hóa trường lớp,Kiên cố hóa trường học,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2008

7

Thông tư 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

13/2017/TT-BXD,Thông tư 13 2017,Bộ Xây dựng,Phát triển vật liệu xây không nung,Công trình xây dựng,Sử dụng vật liệu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-BXD

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

8

Quyết định 13/2006/QĐ-BNV về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

13/2006/QD-BNV,Quyết định 13 2006,Bộ Nội vụ,Quản lý Nhà nước,Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước,Kỹ năng quản lý nhà nước,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 06/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2006

9

Quyết định 13/2007/QĐ-BXD ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị” do Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ban hành

13/2007/QD-BXD,Quyết định 13 2007,Bộ Xây dựng,Rác thải đô thị,Thu gom rác thải đô thị,Vận chuyển rác thải đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 13/2007/QĐ-BXD

Ban hành: 23/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

10

Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

13/2006/QD-BTNMT,Quyết định 13 2006,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hội đồng thẩm định,Báo cáo đánh giá tác động môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 08/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

11

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

13/2006/QD-UBND,Quyết định 13 2006,Tỉnh Lạng Sơn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2006/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

12

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

13/2006/QD-UBND,Quyết định 13 2006,Tỉnh Điện Biên,Quản lý hoạt động khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 13/2006/QĐ-UBND Điện Biên

Ban hành: 16/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

13

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010

13/2006/QD-UBND,Quyết định 13 2006,Tỉnh Bạc Liêu,Chương trình mục tiêu việc làm,Giai đoạn 2006 2010,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2006/QĐ

Ban hành: 11/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

14

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất và khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

13/2006/QD-UBND,Quyết định 13 2006,Tỉnh Tuyên Quang,Đơn giá thuê đất,Khung giá thuê mặt nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 13/2006/QĐ

Ban hành: 15/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

15

Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực trong năm 2020

13/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố văn bản hết hiệu lực Quận 4 Hồ Chí Minh,Danh mục văn bản hết hiệu lực Quận 4 Hồ Chí Minh,Công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực Quận 4,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

16

Quyết định 13/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

13/QD-UBDT,Quyết định 13 2021,Uỷ ban Dân tộc,Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

17

Quyết định 13/2006/QĐ-BCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

13/2006/QD-BCN,Quyết định 13 2006,Bộ Công nghiệp,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

18

Quyết định 13/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

13/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Tây Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Tây Ninh 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

19

Quyết định 13/QĐ-UBND quy định về Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

13/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Kiên Giang,Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản,Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi tỉnh Kiên Giang,Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

20

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý chợ thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang

13/2006/QD-UBND,Quyết định 13 2006,Tỉnh Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2006/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 09 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226