Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 128/2009/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 26085 văn bản

81

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn không đủ điều kiện tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 do tỉnh Ninh Bình ban hành

20/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 20,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2009/NQ-HĐND Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

82

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND phê duyệt giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

19/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 19,Tỉnh Ninh Bình,Giá đất năm 2010 ,giá các loại đất năm 2010 ,giá đất năm 2010 Ninh Bình,giá đất Ninh Bình 2010 ,Thương mại,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

83

Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND Phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010

21/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 21,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2009/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

84

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 17 ban hành

17/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2009,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17/2009/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 17 tháng 12

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

85

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 17 ban hành

18/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2009,Tỉnh Lào Cai,Tổng quyết toán ngân sách địa phương,Năm 2008,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

86

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 17 ban hành

19/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2009,Tỉnh Lào Cai,Dự toán thu ngân sách nhà nước,Phân bổ dự toán ngân sách,Tỉnh Lào Cai,Năm 2010,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

87

Nghị quyết 30/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

30/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2009,Tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 30/2009/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 17 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2010

88

Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

29/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2009,Tỉnh Tuyên Quang,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/2009/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 17

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2010

89

Nghị quyết 140/2009/NQ-HĐND về giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2010

140/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 140,Tỉnh Thanh Hóa,Bảng giá đất 2010,giá đất 2010 Thanh Hoá,giá đất Thanh Hoá,giá đất Thanh Hoá 2010,Thương mại,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

90

Nghị quyết 141/2009/NQ-HĐND về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

141/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 141 2009,Tỉnh Thanh Hóa,Phân cấp quản lý tài sản nhà nước,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

91

Nghị quyết 200/2009/NQ-HĐND về thành lập và chế độ phụ cấp tình nguyện viên, hỗ trợ hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tại xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

200/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 200 2009,Tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 200/2009/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 16 tháng 12

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

92

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do tỉnh Yên Bái ban hành

13/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 13,Tỉnh Yên Bái,Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,Phát triển kinh tế - xã hội ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

93

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010 tỉnh Yên Bái

14/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 14,Tỉnh Yên Bái,Giao chỉ tiêu,Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư ,Giao chỉ tiêu kế hoạch ,Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

94

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 do tỉnh Yên Bái ban hành

16/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 16,Tỉnh Yên Bái,dự toán ngân sách địa phương,Phân bổ ngân sách cấp tỉnh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

95

Nghị quyết 28/2009/NQ-HĐND về nội dung và mức chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

28/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2009,Tỉnh Tuyên Quang,Mức chi xây dựng văn bản ,Chi xây dựng văn bản pháp luật ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

96

Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2010

133/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 133 2009,Tỉnh Thanh Hóa,Dự toán thu ngân sách nhà nước,Chi ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

98

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015

22/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2009,Tỉnh Yên Bái,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2009/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 16 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

99

Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND về chủ trương chính sách thu hút những người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ giải quyết đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn do Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XV, kỳ họp thứ 14 ban hành

143/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 143 2009,Tỉnh Thanh Hóa,Thu hút người có trình độ cao,Công tác tại xã phường thị trấn ,Chính sách hỗ trợ công chức cấp xã ,Công chức cấp xã chưa đạt chuẩn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

100

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI, kỳ họp thứ 16 ban hành

18/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2009,Tỉnh Yên Bái,Mức thu phí,Trông giữ xe đạp xe máy ô tô ,Tỉnh Yên Bái,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2009/NQ-HĐND

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.152