Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 125/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 174531 văn bản

1

Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

2

Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

3

Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 125/NQ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH ĐỂ

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

4

Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Sơn La ban hành

HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Thực hiện Nghị quyết số

Ban hành: 14/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

5

Quyết định 72/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW và 125/NQ-CP về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

6

Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

7

Quyết định 2201/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành

HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

8

Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do thành phố Hà Nội ban hành

125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VÀ VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện

Ban hành: 16/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

9

Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP và Kế hoạch 78-KH/TU về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Phú Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 210/KH-UBND Phú Yên, ngày 29 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP CỦA

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

10

Kế hoạch 3586/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 125-NQ/CP và Nghị quyết 18-NQ/TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

QUYẾT SỐ 125-NQ/CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TU NGÀY 17/10/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/5/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Thực hiện Nghị quyết số 125-NQ/CP ngày

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

11

Kế hoạch 3186/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP, Chương trình hành động 62-CTr/TU về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do tỉnh Hà Nam ban hành

TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 62-CTR/TU CỦA TỈNH ỦY VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh như

Ban hành: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

12

Nghị quyết 125/NQ-HĐND năm 2017 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2018

13

Nghị định 125/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2016/NĐ-CP NGÀY

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

14

Nghị quyết 125/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/2019/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 03 tháng 06 năm 2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

15

Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

16

Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế do tỉnh Thanh Hóa ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/2018/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

17

Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/2018/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

18

Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng do tỉnh Vĩnh Long ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/2018/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 06 tháng 7 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP,

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

19

Nghị định 125/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2016

20

Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND về quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/2018/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142