Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 180907 văn bản

121

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Tây Ninh,Dự án phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia Tây Ninh,Dự án phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia năm 2021,Thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

122

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Bình Dương,Phí cấp Giấy chứng nhận kinh doanh cơ sở thể thao,Phí cấp Giấy chứng nhận kinh doanh câu lạc bộ thể thao,Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

123

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quy định cụ thể các nội dung để thay thế Quyết định số 343/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về điều chỉnh mức chi cho hoạt động xóa mù chữ, sau mù

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

124

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./. Nơi nhận: - UBTVQH; Chính phủ; - VPQH; VPCP; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Vụ Pháp chế Bộ Tài chính; - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - TTTT, TTHĐND, UBND tỉnh,

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

125

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về đặt tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện U Minh và huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Cà Mau,Đặt tên tuyến đường thành phố Cà Mau,Đặt tên tuyến đường huyện U Minh Cà Mau,Đặt tên tuyến đường huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

126

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; Căn cứ Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện ma túy; Xét Tờ trình số 4612/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

127

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Nội dung chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông,Chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông Đắk Lắk,Mức chi thực hiện tổ chức các kỳ thi phổ thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

128

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tại các đơn vị hành chính cấp xã loại 1, ven biển, đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Xét Tờ trình số 12399/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 127/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

129

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến do thành phố Cần Thơ ban hành

phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản quy định khác có liên quan.

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

130

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

163/2016 NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Sau khi xem xét Tờ trình số273/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 244/BC-BPC ngày

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

131

Lệnh công bố Luật Cư trú năm 2020

12/2020/L-CTN,Lệnh 12 2020,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Cư trú 2020,Lệnh 12/2020/L-CTN công bố Luật Cư trú,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2020/L-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

132

Thông tư 12/2020/TT-BLĐTBXH quy định về cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 ngành, nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

12/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 12 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hành trình độ cao đẳng cho Cắt gọt kim loại,Thực hành trình độ trung cấp cho kỹ thuật máy lạnh,Cơ sở vật chất trong thực hành thực nghiệm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

133

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2017-2020 đến hết năm 2021

hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

134

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

12 năm 2020./. Nơi nhận1: - UBTVQH; - Chính phủ; - Bộ KHĐT, Bộ TC; - UBND tỉnh; - VP: QH, CTN, CP; - Ban CTĐB-UBTVQH; - Ban TVTU, TT HĐND; - UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Sở, ban, ngành,

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

135

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025

khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. - Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

136

Thông tư 12/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

dụng lao động theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (12%/năm) đối với số tiền chưa trả đúng, kể từ ngày tiếp theo liền kề sau ngày phải trả theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số /2020/TT-NHNN) đến ngày Bên B trả số tiền chưa trả đúng; b) Trích tài khoản tiền gửi của Bên B tại Bên A để

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

137

Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

12/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 12 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sửa đổi Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT,Quản lý thuốc thú y chứa chất ma túy tiền chất,Quản lý thuốc thú y kê đơn đơn thuốc thú y BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

138

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Trà Vinh,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Trà Vinh,Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Trà Vinh giai đoạn 2021-2025,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Trà Vinh 2021 2025,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

139

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Phú Yên,Sử dụng phí thẩm định khai thác nước dưới đất,Sử dụng phí thẩm định sử dụng nước dưới đất,Quản lý phí thẩm định khai thác nước dưới đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

140

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Tiền Giang,Sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai,Quản lý phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai,Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai Tiền Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24