Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1150/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 192064 văn bản

101

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2020)

01/2017/QD-UBND,Quyết định 01 2017,Thành phố Hải Phòng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

102

Thông tư 02/2019/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

103

Quyết định 909/QĐ-TCTK năm 2021 về Phương án Điều tra lao động việc làm năm 2022 do Tổng cục Thống kê ban hành

cục, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo); - Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

104

Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

883/QD-UBND,Quyết định 883 2019,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 883/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

105

Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

510/QD-UBND,Quyết định 510 2018,Thành phố Hải Phòng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 08 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

106

Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành thiết kế mẫu trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

276/QD-UBND,Quyết định 276 2018,Tỉnh Gia Lai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 276/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 18 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

107

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/2021/QD-UBND,Quyết định 19 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Khung giá các loại rừng tỉnh Đắk Lắk,Ban hành khung giá các loại rừng tỉnh Đắk Lắk,Khung giá các loại rừng 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

108

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Xét Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 53/BCTT-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Giao dự toán

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

109

Quyết định 4480/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản do Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 6, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Trung tâm Công báo TP.HCM; - Sở Tư pháp TP.HCM; - TTQU - TT.UBND Q6; - Phòng Tư pháp Q6; - Phòng, Ban, Ngành Q6; - Văn

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2015

110

Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2019 về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

211/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/KH-UBND Sơn La, ngày 09 tháng 10 năm 2019 KẾ

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

111

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

trình số 46/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND-VHXH ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước gồm 62

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

112

Quyết định 135/1998/QĐ-CT Quy định chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng tại các thị trấn thuộc huyện Bến Cát do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ - CHỈ GIỚI XÂY DỰNG TẠI CÁC THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN BẾN CÁT CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994; Xét tờ trình Liên ngành tỉnh Bình Dương số 112/TT-LN ngày 09/8/1998 của Liên ngành sở Xây dựng, sở Giao thông Vận tải và UBND

Ban hành: 28/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

113

Quyết định 1676/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên

1676/QD-UBND,Quyết định 1676 2019,Tỉnh Thái Nguyên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1676/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

114

Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

1672/QD-UBND,Quyết định 1672 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1672/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

115

Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2017 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 do thành phố Cần Thơ ban hành

227/QD-UBND,Quyết định 227 2017,Thành phố Cần Thơ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 227/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 02 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 02/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

116

Quyết định 3413/QĐ-UBND năm 2010 quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

mềm:.................................... triệu đồng q Phần cứng:.....................................triệu đồng q Đào tạo:..........................................triệu đồng q Khác:..............................................triệu đồng b) UBND cấp xã: ...................... triệu đồng, gồm: q Phần mềm:.................................... triệu

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

117

Hướng dẫn 01/HDLN-SNV-STC-CAT năm 2013 thực hiện chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/HDLN-SNV-STC-CAT,Hướng dẫn 01 2013,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính UBND TỈNH SÓC TRĂNG SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HDLN-SNV-STC-CAT Sóc Trăng, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

118

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

240/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Bảo vệ cây phân tán tỉnh Sơn La,Trồng chăm sóc cây phân tán tỉnh Sơn La,Trồng chăm sóc và bảo vệ cây phân tán năm 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

119

Kế hoạch 270/KH-BGDĐT năm 2018 về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để c/đ); - Các Vụ, Cục và các Chương trình, Dự án thuộc Bộ (để t/h); - UBND các tỉnh/TP (để phối hợp c/đ); - Các sở GDĐT (để t/h); - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ PHỤ LỤC LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

120

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phường Quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBND TP.HCM; - VP. UBND TP.HCM; - Sở Nội vụ; Sở Tư pháp TP.HCM; - TT. Công báo TP.HCM; - TT: QU-HĐND-UBND Q8; - UB.MTTQVN Q8; - Các đoàn thể Q8; - Lưu: VT, (PNV), M. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250