Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 112/2011/NĐ-CP quy định" span "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 186 văn bản

1

Quyết định 112/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VI PHẠM CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện ; Theo

Ban hành: 09/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

2

Nghị định 48/2002/NĐ-CP sửa đổi danh mục thực vật, động hoang dã quý hiếm ban hành kèm Nghị định 18/HĐBT năm 1992 quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ

Văn Khải (Đã ký) DANH MỤC THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUÝ (Sửa đổi, bổ sung Danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ), ban hành kèm theo Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22

Ban hành: 22/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

3

Nghị định 114/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009

CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 114/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH PHÊ CHUẨN SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐƯỢC

Ban hành: 16/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

4

Quyết định 112/QĐ-BTC năm 2009 về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói giáp hạt và Tết Nguyên đán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

TRỢ CÁC TỈNH CỨU ĐÓI GIÁP HẠT VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh

Ban hành: 15/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

5

Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 245/2006/QĐ-TTg Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 11/2006/TT-BTNMT NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 245/2006/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2011

6

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Căn cứ Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

7

Quyết định 326/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tầm nhìn đến năm 2030”; Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2012 phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030”; Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các tờ trình số 26/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2010, số 12/TTr-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2011, số

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

8

Thông tư 22/2011/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai xâm hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

XÂM HẠI VÀ BAN HÀNH DANH MỤC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Mục 3, Chương IV, Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề

Ban hành: 01/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2011

9

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2012

10

Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Kính gửi: - Thường trực Hội đồng nhân dân<span - Ủy ban nhân dân; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Nghị quyết số

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2011

11

Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh dự toán xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án

Ban hành: 29/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

12

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

định số 07/2003/ - CP, ngày 30/01/2003 của Chính phủ. Ngoài ra, khuyến khích các dự <span đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác với các nguồn vốn nói trên áp dụng các quy định của Thông tư này.< /p> Đối với những công trình xây dựng do Trung ương quản lý được xây dựng trên địa bàn địa phương nào thì phải áp dụng <span giá

Ban hành: 26/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

13

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

14

Thông tư 155/2007/TT-BQP hướng dẫn chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

LAO ĐỘNG 1. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế quy định tại Mục III trên đây, huấn luyện viên, vận động viên bị tai nạn hoặc chết trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu được bồi thường một lần theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

Ban hành: 05/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2007

15

Thông báo 87/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

nhà nước giai đoạn 2011 - 2020: Cần tập trung làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình; cụ thể là: a) Mục tiêu <span - Văn kiện Đaị hội lần thứ XI của Đảng đã xác định ba khâu đột phá chiến lược, trong đó có hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

16

Quyết định 1340/QĐ-BTC năm 2016 sửa đổi Quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 316/QĐ-BTC

DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 316/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

17

Thông báo 96/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ban chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

tháng 5 năm 2012 và hoàn thành công tác xây dựng và trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào tháng 5 năm 2015; - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhu cầu về vốn cho dự án phù hợp khả năng giải ngân, bảo đảm thực hiện <span đúng tiến độ năm 2011; xây dựng kế hoạch vốn cho dự án năm 2012 và các năm tiếp theo quy định. 2. Bộ Văn hóa, Thể thao

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

18

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định và công bố thi hành các biện pháp bình ổn giá theo quy định tại Điều 5 - Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/ 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá. Lập, thẩm định phương <span giá và

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

19

Quyết định 1102/QĐ-BTC năm 2017 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị, kết nối, âm thanh và an toàn bảo mật thông tin hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính

THIẾT BỊ, KẾT NỐI, ÂM THANH VÀ AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ĐA PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 14/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

20

Quyết định 2996/QĐ-UB-NC năm 1997 sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm cân, kiểm tra xe chở quá tải, quá khổ kèm theo Quyết định 3325/QĐ-UB-NC năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trạm kiểm tra các loại xe có tải trọng lớn và xe bánh xích hoạt động trên đường bộ ; Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chánh ngày 6/7/1995 và Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị ; QUYẾT ĐỊNH <span 1.

Ban hành: 17/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68