Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 112/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204346 văn bản

1

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

do - Hạnh phúc ---------------- Số: 112/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

2

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

112/2006/QD-UBND,Quyết định 112 2006,Thành phố Đà Nẵng,Quy chế Tổ chức hoạt động,Cơ chế tài chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 112/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

3

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND quy định tải trọng đường, tải trọng cầu trên đường tỉnh của tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

112/2006/QD-UBND,Quyết định 112 2006,Tỉnh Bình Phước,Tải trọng đường bộ,Tải trọng cầu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 112/2006/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày

Ban hành: 30/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

4

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND về quy định danh mục và mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

112/2006/QD-UBND,Quyết định 112 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Thu một phần viện phí,Cơ sở y tế,Tỉnh Bắc Ninh,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 112/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 31/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

5

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1852/-UB-NC năm 1993 quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân xã do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

112/2006/QD-UBND,Quyết định 112 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Ủy ban nhân dân xã,Bãi bỏ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112/2006/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh,

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

6

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND về Quy chế, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi "Đề xuất ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc Cửa ô phía Nam Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

----------- Số: 112/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY CHẾ, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CUỘC THI "ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC CỬA Ô PHÍA NAM HÀ NỘI” UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND

Ban hành: 30/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2009

7

Quyết định 1205/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh danh mục và mức thu tạm thời một phần viện phí tại cơ sở y tế tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 112/2006/QĐ-UBND

Số: 1205/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC VÀ MỨC THU TẠM THỜI MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2006/QĐ-UBND NGÀY 31.10.2006 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DANH MỤC VÀ MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH.

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

8

Quyết định 145/2009/QĐ-UBND sửa đổi danh mục và mức thu một phần viện phí quy định tại Quyết định 112/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ DANH MỤC VÀ MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2006/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2006 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 18/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

9

Quyết định 36/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 111/2006/QĐ-UBND, 112/2006/QĐ-UBND và 46/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 111/2006/QĐ-UBND, SỐ 112/2006/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2006 VÀ SỐ 46/2006/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2006 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Ban hành: 29/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

10

Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng

112/QD-UBND,Quyết định 112 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

11

Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

112/QD-UBND,Quyết định 112 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 07 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

12

Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động năm doanh nghiệp 2018 và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

112/QD-UBND,Quyết định 112,Tỉnh Bạc Liêu,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

13

Quyết định 112/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2018

NINH NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH - Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; - Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; - Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; - Quyết định số

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

14

Quyết định 112/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

112/QD-UBND,Quyết định 112 2018,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 05 tháng 02

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

15

Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia phát triển Ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

112/QD-UBND,Quyết định 112 2018,Tỉnh Bắc Kạn,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

16

Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non do tỉnh An Giang ban hành

112/QD-UBND,Quyết định 112 2018,Tỉnh An Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/QĐ-UBND An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

17

Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục quyết định hướng dẫn Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

112/QD-UBND,Quyết định 112 2018,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

18

Quyết định 112/QĐ-UBND về biên chế công chức, số lượng người làm việc trong tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do tỉnh Bắc Kạn ban hành năm 2017

112/QD-UBND,Quyết định 112 2017,Tỉnh Bắc Kạn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

19

Quyết định 112/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Quảng Ngãi do tỉnh Quảng ngãi ban hành

112/QD-UBND,Quyết định 112 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

20

Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

112/QD-UBND,Quyết định 112,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83