Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 192297 văn bản

61

Quyết định 110/2008/QĐ-BNN về Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

110/2008/QD-BNN,Quyết định 110 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Động vật kiểm dịch nhập khẩu,Sản phẩm động vật kiểm dịch nhập khẩu,Danh mục,Động vật thủy sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

62

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020"

THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU ĐẾN NĂM 2020 Thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 8014/-BCA-H01 ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

63

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2015

HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 588/QĐ-TTG NGÀY 17/5/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HỖ TRỢ TRẺ EM CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

64

Quy định 110-QĐ/TW năm 2004 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan Quân đội do Ban Bí thư ban hành

110-QD/TW,Quy định 110-QD 2004,Ban Bí thư,Chức năng nhiệm vụ, Đảng bộ,Chi bộ cơ sở ,Cơ quan Quân đội ,Bộ máy hành chính BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 110-QĐ/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2004 QUY

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

65

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị do thành phố Cần Thơ ban hành

110/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Cần Thơ, ngày 14 tháng 6 năm 2019 KẾ

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

66

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2025” tại tỉnh Lạng Sơn

-------------------- Số: 110/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 14 tháng 6 năm 2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2019 – 2025” TẠI TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

67

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Hòa Bình

110/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Hòa Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

68

Quyết định 110/2007/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập và đổi tên thôn, làng, tổ dân phố thuộc phường Hoa Lư, Ia Kring, Thắng Lợi và xã Trà Đa, Tân Sơn, Chư Á, thành phố Pleiku do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

110/2007/QD-UBND,Quyết định 110 2007,Tỉnh Gia Lai,Đổi tên tổ dân phố,Thành lập tổ dân phố,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 110/2007/QĐ-UBND Pleiku, ngày

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

69

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

70

Quyết định 110/2007/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo, thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

110/2007/QD-UBND,Quyết định 110 2007,Thành phố Hà Nội,Phí sử dụng nước dưới đất,Nước dưới đất,Khai thác nước dưới đất,Báo cáo thăm dò nước dưới đất,Công trình thủy lợi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2007

71

Quyết định 110/2007/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

110/2007/QD-UBND,Quyết định 110 2007,Tỉnh Nghệ An,Phát triển nhà ở,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 110/2007/QĐ-UBND Vinh, ngày 21 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 21/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

72

Quyết định 110-TTg năm 1992 sửa đổi chế độ thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước kèm theo Nghị định 22-HĐBT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

110-TTg,Quyết định 110-TTg 1992,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110-TTg Hà Nội , ngày 20 tháng 11

Ban hành: 20/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

73

Quyết định 110/2007/QĐ-UBND thành lập Trung tâm y tế dự phòng quận 8 trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận 8 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

110/2007/QD-UBND,Quyết định 110 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Trung tâm y tế dự phòng,Quận 8,Ủy ban nhân dân,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2007/QĐ

Ban hành: 03/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2007

74

Quyết định 110/2007/QĐ-BQP ban hành Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ Hàng không do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

110/2007/QD-BQP,Quyết định 110 2007,Bộ Quốc phòng,Câu lạc bộ Hàng không,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ********* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** Số: 110/2007/QĐ-BQP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2007

Ban hành: 11/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

75

Nghị quyết 110/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019

110/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

76

Nghị quyết 110/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

110/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2018,Tỉnh Sơn La,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

77

Nghị quyết 110/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tỉnh Hòa Bình

NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 TỈNH HÒA BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

78

Kế hoạch 110/KH-UBND triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018 Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 08 tháng 6 năm 2018; Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

79

Quyết định 110/2007/QĐ-UBND về quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

110/2007/QD-UBND,Quyết định 110 2007,Tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2007/QĐ-UBND Phan Rang- Tháp

Ban hành: 18/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

80

Thông tư 110/2020/TT-BCA quy định về quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động do Bộ Công An ban hành

110/2020/TT-BCA,Thông tư 110 2020,Bộ Công An,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69