Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 192228 văn bản

41

Quyết định 110/QĐ-TCT năm 2011 quy định nhiệm vụ của Phòng/bộ phận thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

110/QD-TCT,Quyết định 110 2011,Tổng cục Thuế,Thanh tra Tổng cục Thuế,Phòng Thanh tra thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 110/QĐ

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

42

Quyết định 110/1997/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Bưu chính - Viễn thông giai đoạn 1996 -2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

110/1997/QD-TTg,Quyết định 110 1997,Thủ tướng Chính phủ,Bưu chính viễn thông,Quy hoạch phát triển,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 22/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

43

Quyết định 110/2012/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của tỉnh Bắc Ninh

110/2012/QD-UBND,Quyết định 110 2012,Tỉnh Bắc Ninh,Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP,Công nghiệp hóa hiện đại hóa,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/QĐ

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

44

Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

110/QD-UBND,Quyết định 110 2008,Tỉnh Bình Định,Kết quả rà soát,Rừng tự nhiên,Đất có rừng,Rừng trồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 110/QĐ

Ban hành: 28/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

45

Quyết định 110/2011/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở để tính bồi thường và giá thu tiền sử dụng đất khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng, nâng cấp TL295 đoạn Cầu Nét - phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

110/2011/QD-UBND,Quyết định 110 2011,Tỉnh Bắc Ninh,Bồi thường giải phóng mặt bằng,Điều chỉnh giá đất ở,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 30/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2011

46

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP và Chương trình hành động 38-CTr/TU thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Tuyên Quang ban hành

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cân đối, bố trí ngân sách thực hiện hỗ trợ hợp tác xã triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

47

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số: 110/KH-UBND Ninh Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ ĐẾN NĂM 2030 TỈNH NINH BÌNH Thực hiện Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

48

Quyết định 110/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

110/2010/QD-UBND,Quyết định 110 2010,Tỉnh Bắc Ninh,Quy chế,Thu thập quản lý khai thác sử dụng ,Dữ liệu tài nguyên và môi trường ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 15/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

49

Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) do Chính phủ ban hành

110/NQ-CP,Nghị quyết 110 2020,Chính phủ,Hiệp định thương mại hàng hóa Asean,Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Thương mại ASEAN,Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ATIGA,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

50

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Thắng DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 414/QĐ-TTG (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh) TT Tên Dự án/Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

51

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số: 110/KH-UBND Sơn La, ngày 06 tháng 5 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA Thực hiện Quyết định số 490/-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

52

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ Thông tin” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ Thông tin” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

53

Quyết định 110/2009/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

110/2009/QD-UBND,Quyết định 110 2009,Tỉnh Nghệ An,Ủy quyền,Giao nhiệm vụ,Ban quản lý,Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2010

54

Quyết định 110/2009/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quyết định 15/2009/-UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

110/2009/QD-UBND,Quyết định 110 2009,Thành phố Hà Nội,Quyền sử dụng đất,Phí thẩm định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 110/2009/QĐ

Ban hành: 13/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2009

55

Nghị quyết 110/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

110/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/NQ-HĐND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

56

Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch do Chính phủ ban hành

4. Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025 Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ 5. Quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành da liễu giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định số

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

57

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

58

Quyết định 110/2008/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

110/2008/QD-UBND,Quyết định 110 2008,Tỉnh Nghệ An,Quy chế bán đấu giá tài sản,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 110/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 26

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

59

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

110/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 30 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

60

Quyết định 110/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

110/2008/QD-BTC,Quyết định 110 2008,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Điều chỉnh mức thuế suất,Điều chỉnh thuế suất,Hàng thuộc nhóm 2710,Nhóm 2710,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5