Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/2003/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 212832 văn bản

161

Quyết định 123/2003/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước kèm theo Quyết định 85/2002/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

123/2003/QD-BTC,Quyết định 123 2003,Bộ Tài chính,Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư,Quỹ hỗ trợ lao động,Lao động dôi dư,Sửa đổi,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 123/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 01/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

162

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị do thành phố Cần Thơ ban hành

110/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Cần Thơ, ngày 14 tháng 6 năm 2019 KẾ

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

163

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2025” tại tỉnh Lạng Sơn

-------------------- Số: 110/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 14 tháng 6 năm 2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2019 – 2025” TẠI TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Quyết định số 771/-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

164

Quyết định 117/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

117/2003/QD-BTC,Quyết định 117 2003,Bộ Tài chính,Cơ cấu tổ chức,Quyền hạn,Chức năng,Cục Tin học Thống kê tài chính,Nhiệm vụ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

165

Quyết định 118/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

118/2003/QD-BTC,Quyết định 118 2003,Bộ Tài chính,Cơ cấu tổ chức,Chức năng,Cục Quản lý giá,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 29/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

166

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Hòa Bình

110/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Hòa Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

167

Quyết định 100/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

100/2003/QD-BTC,Quyết định 100 2003,Bộ Tài chính,Giá thiết bị dạy học lớp 2,Thiết bị dạy học lớp 7,Thiết bị dạy học lớp 2,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

168

Quyết định 103/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của Trung tâm Bản đồ và tranh ảnh Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

103/2003/QD-BTC,Quyết định 103 2003,Bộ Tài chính,Giá thiết bị dạy học lớp 2,Thiết bị dạy học lớp 7,Thiết bị dạy học lớp 2,Trung tâm Bản đồ tranh ảnh Giáo dục,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

169

Quyết định 104/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của Công ty Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

104/2003/QD-BTC,Quyết định 104 2003,Bộ Tài chính,Giá thiết bị dạy học lớp 2,Thiết bị dạy học lớp 2,Thiết bị dạy học lớp 7,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

170

Quyết định 101/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của Công ty Thiết bị giáo dục I do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

101/2003/QD-BTC,Quyết định 101 2003,Bộ Tài chính,Thiết bị dạy và học,Giá thiết bị dạy học lớp 2,Thiết bị dạy học lớp 7,Thiết bị dạy học lớp 2,Công ty Thiết bị giáo dục 1,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

171

Quyết định 106/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của Công ty TNHH Hưng Xanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

106/2003/QD-BTC,Quyết định 106 2003,Bộ Tài chính,Giá thiết bị dạy học lớp 2,Thiết bị dạy học lớp 7,Thiết bị dạy học lớp 2,Công ty Hưng Xanh,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

172

Quyết định 98/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của Công ty Thương mại hỗ trợ kiến thiết miền núi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

98/2003/QD-BTC,Quyết định 98 2003,Bộ Tài chính,Giá thiết bị dạy học lớp 2,Thiết bị dạy học lớp 2,Thiết bị dạy học lớp 7,Công ty hỗ trợ kiến thiết miền núi,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

173

Quyết định 105/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng Anh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

105/2003/QD-BTC,Quyết định 105 2003,Bộ Tài chính,Giá thiết bị dạy học lớp 2,Thiết bị dạy học lớp 2,Công ty Thiết bị giáo dục Hồng Anh,Thiết bị dạy học lớp 7,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

174

Quyết định 102/2003/QĐ-BTC về tỷ lệ phí áp dụng đối với cung ứng dụng cụ, thiết bị dạy học lớp 2, lớp 7 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

102/2003/QD-BTC,Quyết định 102 2003,Bộ Tài chính,Thiết bị dạy học lớp 7,Thiết bị dạy học lớp 2,Tỷ lệ phí,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 102/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ TỶ

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

175

Quyết định 107/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ABC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

107/2003/QD-BTC,Quyết định 107 2003,Bộ Tài chính,Giá thiết bị dạy học lớp 2,Công ty ABC,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 107/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2003

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

176

Quyết định 92/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của Công ty Thiết bị giáo dục II do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

92/2003/QD-BTC,Quyết định 92 2003,Bộ Tài chính,Thiết bị giáo dục,Lớp 7,Lớp 2,Công ty Thiết bị giáo dục II,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 92/2003/QĐ-BTC  Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

Ban hành: 18/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

177

Quyết định 95/2003/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

95/2003/QD-BTC,Quyết định 95 2003,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Mặt hàng nhóm 2709,Mặt hàng nhóm 2710,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

178

Quyết định 88/2003/QĐ-BTC ban hành Bảng giá sửa đổi Bảng giá kèm theo Quyết định 149/2002/QĐ/BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

88/2003/QD-BTC,Quyết định 88 2003,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Bảng giá sửa đổi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 07

Ban hành: 16/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

179

Quyết định 87/2003/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

87/2003/QD-BTC,Quyết định 87 2003,Bộ Tài chính,Văn bản thay thế,Văn bản bị bãi bỏ,Danh mục văn bản,Văn bản hết hiệu lực,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 14/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

180

Quyết định 86/2003/QĐ-BTC ban hành Bảng giá tính thuế sửa đổi các mặt hàng: Pho mát, Bơ, Men khô làm bánh mỳ, ly thuỷ tinh kèm theo Quyết định 149/2002/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

86/2003/QD-BTC,Quyết định 86 2003,Bộ Tài chính,Sửa đổi Bảng giá tính thuế,Bảng giá tính thuế,Bảng giá sửa đổi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 26/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169