Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 178529 văn bản

121

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

4613/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 về mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính; Báo cáo thẩm tra số 797/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

122

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Xét Tờ trình số 12355/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 151/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

123

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Sau khi xem xét Tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

124

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 do thành phố Cần Thơ ban hành

tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Xét Tờ trình số 217/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định nội dung và mức

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

125

Lệnh công bố Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020

11/2020/L-CTN,Lệnh 11 2020,Chủ tịch nước,Công bố Luật Biên phòng Việt Nam 2020,Lệnh 11/2020/L-CTN công bố Luật Biên phòng,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2020

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

126

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

rừng trên 10% đến 50% được tính 1 Các địa phương có tỷ lệ che phủ rừng trên 50% được tính 2 Tỷ lệ che phủ rừng: Theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. d) Nhóm tiêu chí về đơn vị hành chính:  (1) Điểm của tiêu chí đơn vị

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

127

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An

X�t Tờ tr�nh số 7747/TTr-UBND ng�y 05 th�ng 11 năm 2020 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Nghệ An; B�o c�o thẩm tra của Ban Kinh tế - Ng�n s�ch Hội đồng nh�n d�n tỉnh; � kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Ban h�nh k�m theo Nghị quyết n�y Quy định nguy�n tắc, ti�u ch� v� định mức ph�n bổ vốn đầu

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

128

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 11 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục nghề nặng nhọc độc hại,Danh mục công việc nặng nhọc độc hại,Danh mục nghề công việc nguy hiểm,Nghề công việc đặc biệt nặng nhọc,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

129

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025

thứ 17 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./. Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Các Bộ, ngành: Tư pháp, LĐTBXH, Nội Vụ, Tài chính, GD-ĐT, NHNNVN, NHCSXHVN; - TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ngành:

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

130

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

131

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2020,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ,Giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

132

Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

11/2020/TT-NHNN,Thông tư 11 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN,Quy trình thu hồi Giấy phép tổ chức tín dụng,Thanh lý tài sản của tổ chức tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

133

Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT về Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

11/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 11 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy định kỹ thuật hoạt động quy hoạch thủy lợi,Định mức kinh tế hoạt động quy hoạch thủy lợi,Định mức điều tra cơ bản thủy lợi,Lao động - Tiền lương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

134

Thông tư 11/2020/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

11/2020/TT-BTNMT,Thông tư 11 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia,Kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực,Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

135

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Xét Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

136

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bổ sung quy định Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bổ sung Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế,Bổ sung Quy định Bảng giá đất định kỳ 05 năm Huế,Bảng giá đất định kỳ 05 năm 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

137

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Bình Thuận,Chính sách tiếp cận hỗ trợ tín dụng tỉnh Bình Thuận,Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp,Chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư vào nông nghiệp,Doanh nghiệp,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN --------

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

138

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân bổ kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi,Điiều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

139

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Bình Định,Mức chi công tác theo dõi bộ chỉ số nước sạch nông thôn,Mức chi công tác đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn,Mức chi theo dõi bộ vệ sinh môi trường nông thôn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH --------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

140

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện Quyết định 1600/-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện Quyết định số 1760/-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169