Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2010/TT-BKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 217901 văn bản

141

Thông tư 04/2005/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước; - Căn cứ Thông tư số....../2005/TT-BKH ngày..... tháng.... năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà

Ban hành: 17/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

142

Thông báo 11/2010/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

11/2010/TB-LPQT,Thông báo 11 2010,Bộ Ngoại giao,Ngày điều ước quốc tế có hiệu lực,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/2010/TB-LPQT Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

143

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

11/2010/QD-UBND,Quyết định 11 2010,Tỉnh Trà Vinh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2010

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

144

Thông tư 03/2005/TT-BKH xây dựng Điều lệ Tổng Công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập Điều lệ công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2005/TT-BKH,Thông tư 03 2005,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Điều lệ Tổng công ty,Xây dựng điều lệ Tổng công ty,Điều lệ công ty mẹ,Tổng Công ty do Nhà nước thành lập,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

145

Chỉ thị 11/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

11/2010/CT-UBND,Chỉ thị 11 2010,Tỉnh Cà Mau,Tăng cường công tác quản lý,Quản lý tần số ,Tỉnh Cà Mau,Thiết bị phát sóng vô tuyến điện,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2013

146

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND thông qua đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh năm 2011 do tỉnh Bình Phước ban hành

11/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2010,Tỉnh Bình Phước,Phân cấp nguồn thu,Thông qua đề án,Tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ,Các cấp chính quyền địa phương,Phân cấp nhiệm vụ chi,Tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

147

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 15 ban hành

11/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2010,Tỉnh Khánh Hòa,Chính sách hỗ trợ trực tiếp,Người dân thuộc hộ nghèo ,Miền núi hải đảo,Vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Giai đoạn 2011 - 2015,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

148

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

môi trường; Căn cứ Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xét Tờ trình số 3366/TTr-UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2012

149

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND về phân cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011 - 2015

11/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2010,Tỉnh Sóc Trăng,Phân cấp ngân sách địa phương Sóc Trăng ,Phân chia khoản thu ngân sách địa phương ,Ngân sách các cấp địa phương Sóc Trăng ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

150

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2011-2015

11/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2010,Tỉnh Cà Mau,Tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2010/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 09

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

151

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

11/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2010/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 08

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2011

152

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 do thành phố Cần Thơ ban hành

11/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2010,Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch phát triển năm 2011 - 2015 ,Kế hoạch phát triển Cần Thơ ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

153

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước

11/2010/QD-UBND,Quyết định 11 2010,Tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2010/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 22 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 22/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

154

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn từ năm 2011 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

11/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2010,Tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2010/NQ-HĐND Thành phố Cao Lãnh, ngày 19 tháng 11 năm

Ban hành: 19/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2015

155

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn để đầu tư phát triển lưới điện nông thôn do tỉnh Bến Tre ban hành

11/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2010,Tỉnh Bến Tre,Đầu tư phát triển ,Tỉnh Bến Tre,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2010

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

156

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò và cải tạo đàn bò tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

11/2010/QD-UBND,Quyết định 11 2010,Tỉnh Lạng Sơn,Chính sách hỗ trợ,Phát triển đàn trâu,Phát triển đàn bò ,Tiền tệ - Ngân hàng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 11/2010

Ban hành: 20/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2010

157

Chỉ thị 11/2010/CT-UBND tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/2010/CT-UBND,Chỉ thị 11 2010,Tỉnh Quảng Trị,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

158

Thông tư 11/2014/TT-BKHCN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

11/2014/TT-BKHCN,Thông tư 11 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

159

Thông tư 11/2014/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 12 nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 11 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Khung trình độ cao đẳng nghề,Công nghệ kỹ thuật ,Nhóm nghề công nghệ kỹ thuật,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

160

Chỉ thị 11/2010/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang

11/2010/CT-UBND,Chỉ thị 11 2010,Tỉnh An Giang,Đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ ,Hoạt động sở hữu trí tuệ An Giang,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55