Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 108/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 168877 văn bản

1

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

2

Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

3

Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2015/TTLT-BNV-BTC NGÀY 14/4/2015 CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

4

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Ninh Bình ban hành

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 cỦa Chính phỦ vỀ chính sách tinh giẢn biên chẾ và Thông tư Liên tỊch sỐ 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 cỦa BỘ NỘi vỤ và BỘ Tài chính hưỚng dẪn thỰc hiỆn mỘt sỐ ĐiỀu cỦa NghỊ đỊnh sỐ 108/2014/NĐ-CP Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư Liên

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

5

Kế hoạch 2524/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Bến Tre ban hành

108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2015/TTLT-BNV-BTC NGÀY 14/4/2015 CỦA BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

6

Quyết định 1908/QĐ-UBND bổ sung danh sách đối tượng tinh giản biên chế năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2016 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

7

Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Bắc Giang ban hành

KINH PHÍ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Căn cứ Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày

Ban hành: 16/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

8

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2016 thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP giai đoạn 2015-2021 do thành phố Cần Thơ ban hành

NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2015 - 2021 Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

9

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành

ĐOẠN 2015-2021 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

10

Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2016 về tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

11

Thông tư 47/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng

BỘ QUỐC PHÒNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

12

Hướng dẫn 18-HD/BTCTW năm 2018 thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ - Căn cứ Quyết định số 152-QĐ/TW ngày 26/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương; - Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

13

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Ban hành: 09/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

14

Kế hoạch 397/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do tỉnh An Giang ban hành

SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

15

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do thành phố Hà Nội ban hành

108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

16

Hướng dẫn 208/HD-SNV-STC-BTCTU-BHXH năm 2015 thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Tây Ninh ban hành

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ: Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện một

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

17

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 thực hiện tốt Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và ngày 14 tháng 4 năm 2015 Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC về hướng dẫn một

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

18

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do tỉnh Lạng Sơn ban hành

108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

19

Kế hoạch 609/KH-UBND năm 2015 về triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành

TINH GIẢN BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, UBND tỉnh Quảng Bình ban

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

20

Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do tỉnh Cà Mau ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/KH-UBND Cà Mau, ngày 05 tháng 06 năm 2015 KẾ HOẠCH ThỰc hiỆn NghỊ đỊnh sỐ 108/2014/NĐ-CP ngày

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68