Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204277 văn bản

1

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công báo tỉnh Tây Ninh

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2006/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

2

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Tỉnh Bình Thuận,Bổ sung,Bảng giá tính lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 104/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

3

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Tỉnh Gia Lai,Thương mại,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

4

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng trong việc giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

--------- Số: 104/2006/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ, CÔNG VIỆC CỦA TỔ

Ban hành: 30/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

5

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu sửa đổi đối với xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ do tỉnh Bình Định ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn,

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

6

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh (bổ sung phụ lục) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Đơn giá xây dựng cơ bản,Thành phố Hồ Chí Minh,Bổ sung phụ lục,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 104 /2006/QĐ-UBND

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

7

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về Quy chế quản lý tài chính đối với phần nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm thành phố uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

104/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI PHẦN NGUỒN VỐN CHO VAY CỦA QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THÀNH PHỐ UỶ THÁC QUA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức

Ban hành: 22/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

8

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về Chuyển xí nghiệp trực thuộc Công ty Cấp thoát nước thành xí nghiệp trực thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104,Tỉnh Bình Dương,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 4 năm 2006

Ban hành: 26/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

9

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 104/2006/QĐ-UBND, 90/2000/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 104/2006/QĐ-UBND NGÀY 18/10/2006, QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2000/QĐ-UBND NGÀY 13/10/2000 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016

Ban hành: 02/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

10

Quyết định 9241/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 104/2006/QĐ-UBND Quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công, viên chức; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng trong việc giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 104/2006/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ, CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦY

Ban hành: 15/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2016

11

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

104/QD-UBND,Quyết định 104 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Sắp xếp lại Sở Tư pháp,Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp,Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

12

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2019

104/QD-UBND,Quyết định 104 2020,Tỉnh Kon Tum,Công bố Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực,Công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Kon Tum,Văn bản quy phạm hết hiệu lực Kon Tum 2019,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

13

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

104/QD-UBND,Quyết định 104 2020,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 02 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 02/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

14

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai

104/QD-UBND,Quyết định 104 2020,Tỉnh Gia Lai,Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt,Thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân xã Gia Lai,Công bố danh mục thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

15

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

104/QD-UBND,Quyết định 104 2020,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

16

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

104/QD-UBND,Quyết định 104 2020,Tỉnh An Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ-UBND An Giang, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

17

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã, hộ kinh doanh và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

104/QD-UBND,Quyết định 104 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu,

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

18

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

104/QD-UBND,Quyết định 104,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

19

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc xác định giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang

104/QD-UBND,Quyết định 104 2019,Tỉnh An Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ-UBND An Giang, ngày 16 tháng 01 năm

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

20

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

104/QD-UBND,Quyết định 104 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 07 tháng 01

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83