Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 6142 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490:2005 về Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. ECGÔNÔMI - BÀN GHẾ HỌC

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

102

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7503:2005 về Bi tum - Xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7503:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7503:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7503 : 2005 BITUM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PARAPHIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT Bitumen - Determination of the paraffin wax content by distillation 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

103

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7562:2005 (ISO/IEC 17799 : 2000) về Công nghệ thông tin - Mã thực hành quản lý an ninh thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

104

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 10002:2005 (ISO 10002 : 2004) về Hệ thống quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng- Hướng dẫn về xử lý khiếu nại trong tổ chức do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVNISO10002:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO10002:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hệ thống quản lý chất lượng,Sự thỏa mãn của khách hàng,Hướng dẫn xử lý khiếu nại,TCVN ISO 10002:2005 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 10002 : 2005 ISO 10002 : 2004 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG - HƯỚNG

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4307:2005 về Than - Phương pháp xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4307:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4307:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Than,Phương pháp xác định tỷ lệ dưới cỡ và trên cỡ than,TCVN 4307:2005 ,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4307 : 2005 THAN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ DƯỚI CỠ  HOẶC TRÊN CỠ Coal – Method for determination of undersized

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6776:2005 về Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6776:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6776:2005,***,Yêu cầu kỹ thuật xăng không chì ,Xăng không chì ,TCVN 6776:2005,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6776 : 2005 XĂNG KHÔNG CHÌ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Unleaded gasoline – Specification Lời nói đầu TCVN 6776 : 2005 thay thế TCVN 6776 : 2000 và TCVN 7208 : 2002.

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6073:2005 về Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6073:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6073:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm sứ vệ sinh,Sản phẩm sứ vệ sinh,TCVN 6073:2005,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6073 : 2005 SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH - YÊU CẦU KỸ THUẬT Sanitary ceramic wares - Specifications Lời nói đầu TCVN 6073 : 2005 thay thế

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7539:2005 về Thông tin và tư liệu - Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7539:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7539:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dữ liệu thư mục ,Thông tin và tư liệu ,Khổ mẫu MARC 21 ,TCVN 7539:2005 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7539 : 2005 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU − KHỔ MẪU MARC 21 CHO DỮ LIỆU THƯ MỤC Information and documentation − The MARC 21 fomat for bibliographic data

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

109

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7523:2005 về quả thanh long do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7523:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7523:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quả thanh long,TCVN 7523:2005 ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7523 : 2005 QUẢ THANH LONG Dragon fruits Lời nói đầu TCVN 7523 : 2005 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10/SC1 Thanh long

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7519:2005 về hạt cacao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7519:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7519:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7519:2005 ,Hạt cacao,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7519 : 2005 HẠT CACAO Cocoa beans Lời nói đầu TCVN 7519 : 2005 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F16/SC2 Cacao biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7521:2005 (ISO 2292 : 1973) về hạt cacao - Lấy mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7521:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7521:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hạt cacao,TCVN 7521:2005 ,Lấy mẫu,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TCVN 7521 : 2005 ISO 2292 : 1973 HẠT CACAO - LẤY MẪU Cocoa beans – Sampling Lời nói đầu TCVN 7521 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO 2292 : 1973;

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6070:2005 về Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6070:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6070:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hóa,Xi măng,TCVN 6070:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6070 : 2005 XI MĂNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHIỆT THỦY HÓA Hydraulic cement – Test method for heat of hydration Lời nói đầu TCVN 6070 : 2005

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4992:2005 (ISO 7932 : 2004) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Bacillus cereus giả định trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4992:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4992:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm ,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Định lượng Bacillus cereus giả định, Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C,TCVN 4992:2005 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4992 : 2005 ISO 7932 : 2004 VI

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14004:2005 (ISO 14004: 2004) về hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVNISO14004:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14004:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hệ thống quản lý môi trường ,Hướng dẫn chung về nguyên tắc,Hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ,TCVN ISO 14004:2005 ,Tài nguyên- Môi trường TCVN ISO 14004: 2005 ISO 14004: 2004 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC, HỆ THỐNG VÀ KỸ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7482:2005 (ISO 13770 : 1997) về Chai chứa khí bằng hợp kim nhôm - Yêu cầu trong sử dụng để tránh làm nứt cổ và vỏ chai chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7533:2005 (ISO 10454 : 1993) về Lốp xe tải và xe buýt - Kiểm tra xác nhận các tính năng của lốp - Phương pháp thử phòng thí nghiệm

TCVN7533:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7533:2005,***,Kiểm tra xác nhận tính năng của lốp ,Lốp xe tải và xe buýt,Phương pháp thử phòng thí nghiệm,TCVN 7533:2005 ,Giao thông,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7533 : 2005 ISO 10454 : 1993 LỐP XE TẢI VÀ XE BUÝT – KIỂM TRA XÁC NHẬN CÁC TÍNH NĂNG CỦA LỐP – PHƯƠNG PHÁP THỬ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7532:2005 (ISO 10191 : 1995) về Lốp xe ôtô con - Kiểm tra xác nhận các tính năng của lốp - Phương pháp thử phòng thí nghiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7532:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7532:2005,***, Kiểm tra xác nhận các tính năng của lốp,Kiểm tra xác nhận tính năng của lốp ,Phương pháp thử phòng thí nghiệm,TCVN 7532:2005,Giao thông,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7532 : 2005 ISO 10191 : 1995 WITH AMENDMENT 1 : 1998 LỐP XE ÔTÔ CON – KIỂM TRA XÁC NHẬN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7690:2005 về Cốp pha nhựa dùng cho bê tông do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7690:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7690:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan ,Cốp pha nhựa dùng cho bê tông ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7690 : 2005 CỐP PHA NHỰA DÙNG CHO BÊ TÔNG Plastic formwork for concrete Lời nói đầu TCVN 7690 : 2005 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7536:2005 (ISO/TS 17234 : 2003) về Da - Phép thử hoá - Xác định thuốc nhuộm Azo có trong da do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7536:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7536:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định thuốc nhuộm Azo có trong da ,Phép thử hoá ,TCVN 7536:2005,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7536 : 2005 ISO/TS 17234 : 2003 DA – PHÉP THỬ HÓA - XÁC ĐỊNH THUỐC NHUỘM AZO CÓ TRONG DA Leather – Chemical tests - Determination

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7534:2005 (ISO 5402:2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền uốn gấp bằng máy uốn gấp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7534:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7534:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ bền uốn gấp,Phép thử cơ lý da,TCVN 7534:2005 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7534:2005 ISO 5402:2002 DA - PHÉP THỬ CƠ LÝ - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN GẤP BẰNG MÁY UỐN GẤP Leather - Physical and mechanical test -

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162