Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 6247 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7198:2002 về Thuốc nổ nhũ tương P113 dùng cho mỏ hầm lò không có khí và bụi nổ

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG P113 DÙNG CHO MỎ HẦM LÒ KHÔNG CÓ KHÍ VÀ BỤI NỔ Emulsion explosive P113 for use in non-gassy and non-explosion dusty underground mines 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7196:2002 về Mồi nổ VE-05A - Yêu cầu kỹ thuật

chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7173:2002 (ISO 9271:1992) về An toàn bức xạ - Tẩy xạ các bề mặt bị nhiễm xạ - Thử nghiệm các tác nhân tẩy xạ cho vải

Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - TẨY XẠ CÁC BỀ MẶT BỊ NHIỄM XẠ - THỬ

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7101:2002 (CORESTA 36 : 1994) về Thuốc lá - Xác định nitrat bằng phương pháp phân tích dòng liên tục

chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THUỐC LÁ − XÁC

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7091:2002 về Giấy cuốn điếu thuốc lá

và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7211:2002 về Rung động và va chạm - Rung động do phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo

Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. RUNG ĐỘNG VÀ VA CHẠM - RUNG ĐỘNG DO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - PHƯƠNG PHÁP ĐO Vibration and shock - Vibration emitted by road traffic - Method of measurement 1. Phạm vi áp

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7092:2002 về Thuốc lá lá đã qua chế biến tách cọng

nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7097:2002 (ISO 12195:1995) về Thuốc lá đã qua chế biến tách cọng - Xác định hàm lượng cọng còn sót lại

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THUỐC LÁ LÁ ĐÃ QUA CHẾ BIẾN TÁCH CỌNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CỌNG CÒN SÓT LẠI Threshed tobacco - Determination of residual stem

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7104:2002 (ISO 7210 : 1997) về Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng - Phương pháp thử bổ sung

tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. MÁY HÚT THUỐC LÁ PHÂN TÍCH THÔNG DỤNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ BỔ SUNG Routine analytical cigarette-smoking

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7099:2002 (ISO 3401 : 1991) về Thuốc lá điếu - Xác định sự lưu giữ alkaloit của đầu lọc - Phương pháp đo phổ

Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THUỐC LÁ ĐIẾU - XÁC ĐỊNH SỰ LƯU GIỮ ALKALOIT CỦA ĐẦU LỌC - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7100:2002 (CORESTA 37 : 1994) về Thuốc lá - Xác định chất khử bằng phương pháp phân tích dòng liên tục

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5080:2002 (ISO 4874 : 2000) về Thuốc lá - Lấy mẫu thuốc lá nguyên liệu - Nguyên tắc chung

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THUỐC LÁ – LẤY MẪU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU – NGUYÊN TẮC CHUNG Tobacco –

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7103:2002 (ISO 2881 : 1992) về Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định hàm lượng alkaloit - Phương pháp đo phổ

Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mét số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THUỐC LÁ VÀ SẢN PHẨM THUỐC LÁ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ALKALOIT - PHƯƠNG PHÁP ĐO

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7090:2002 về Cây đầu lọc

hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

35

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7042:2002 về bia hơi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7042:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7042:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7042:2002,Bia hơi,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7042:2002 BIA HƠI – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Draught beer – Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7041:2002 về đồ uống pha chế sẵn không cồn - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7041:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7041:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7041:2002,Đồ uống pha chế sẵn không cồn,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7041:2002 ĐỒ UỐNG PHA CHẾ SẴN KHÔNG CỒN – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Soft drinks – Specification 1 Phạm vi áp dụng

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7047:2002 về thịt lạnh đông - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7047:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7047:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7047:2002,Thịt lạnh đông,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7047:2002 THỊT LẠNH ĐÔNG – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Frozen meat – Specification Lời nói đầu TCVN 7047: 2002 thay thế TCVN 5503-91

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7046:2002 về thịt tươi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7046:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7046:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7046:2002,Thịt tươi,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7046:2002 THỊT TƯƠI – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Fresh meat – Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thịt gia súc,

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7045:2002 về rượu vang - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7045:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7045:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Rượu vang,Quy định kỹ thuật,TCVN 7045:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7045:2002 RƯỢU VANG – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Wine – Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm rượu

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7050:2002 về thịt chế biến không qua xử lý nhiệt - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7050:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7050:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7050:2002,Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt ,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7050 : 2002 THỊT CHẾ BIẾN KHÔNG QUA XỬ LÝ NHIỆT - QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Non - heat treated processed meat –

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251