Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 6247 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7012:2002 (ISO 1708 : 1989) về Máy cắt kim loại - Điều kiện nghiệm thu máy tiện thông dụng - Kiểm độ chính xác

Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. MÁY CẮT KIM LOẠI – ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU MÁY TIỆN THÔNG DỤNG – KIỆM ĐỘ CHÍNH

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7194:2002 về Vật liệu cách nhiệt - Phân loại

a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT − PHÂN LOẠI Thermal insulating materials − Classification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại vật liệu cách nhiệt dùng

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

183

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 270:2002 về khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

TCXDVN270:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN270:2002,***,TCXDVN 270:2002 ,Khảo sát đánh giá,Tình trạng nhà và công trình xây gạch đá,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 270:2002 KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY GẠCH ĐÁ MỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Tiêu chuẩn trích dẫn 3. Giải

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

184

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 269:2002 về cọc - phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN269:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN269:2002,Bộ Xây dựng,TCXDVN 269:2002 ,Phương pháp thí nghiệm,Cọc,Tải trọng tĩnh ép dọc trục,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 269 : 2002 CỌC - PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM BẰNG TẢI TRỌNG TĨNH ÉP DỌC TRỤC Piles - Standard Test Method for Piles Under Axial Compressive

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

185

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4361:2002 về bột giấy – xác định trị số kappa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4361:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4361:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 4361:2002 ,Bột giấy,Xác định trị số kappa,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4361:2002 BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ KAPPA Pulp– Determination of KAPPA number 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

186

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7086:2002 (ISO 5738 : 1980) về sữa và sản phẩm sữa – xác định hàm lượng đồng – phương pháp chuẩn đo quang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7086:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7086:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7086:2002,Sữa và sản phẩm sữa ,Xác định hàm lượng đồng ,Phương pháp chuẩn đo quang,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7086:2002 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐO QUANG Milk anh

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

187

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5109:2002 (CODEX STAN 92:1995) về tôm biển hoặc tôm nước ngọt đông lạnh nhanh

TCVN5109:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5109:2002,***,Tôm biển,Tôm nước ngọt đông lạnh nhanh,TCVN 5109:2002 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5109 : 2002 TÔM BIỂN HOẶC TÔM NƯỚC NGỌT ĐÔNG LẠNH NHANH Quick frozen shrimps or prawns 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho tôm biển hoặc tôm nước

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

188

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5307:2002 về kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5307:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5307:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 5307:2002 ,Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ,Yêu cầu thiết kế,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5307:2002 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ - YÊU CẦU THIẾT KẾ Stock for petroleum and petroleum products -

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

189

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285:2002 về công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế

TCXDVN285:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN285:2002,***,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,TCXDVN 285:2002 ,Công trình thủy lợi,Quy định chủ yếu về thiết kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 285:2002 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ Hydraulic works - The basic stipulation for design 1. PHẠM

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

190

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7166:2002 (ISO 11191 : 1997) về Chai chứa khí. Ren côn 25E để nối van vào chai chứa khí. Calip nghiệm thu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7166:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7166:2002,***,Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng ,Hấp phụ chỉ thị huỳnh quang,Xác định các loại hydrocacbon ,TCVN 7166:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7166 : 2002 ISO 11191 : 1997 CHAI CHỨA KHÍ - REN CÔN 25E ĐỂ NỐI VAN VÀO CHAI CHỨA KHÍ - CALIP NGHIỆM THU Gas cylinders - 25E

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7165:2002 (ISO 10920 : 1997) về Chai chứa khí - Ren côn 25E để nối van vào chai chứa khí - Đặc tính kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7165:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7165:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chai chứa khí,Ren côn 25E,Nối van vào chai chứa khí ,Đặc tính kỹ thuật,TCVN 7165:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7165 : 2002 ISO 10920 : 1997 CHAI CHỨA KHÍ - REN CÔN 25E ĐỂ NỐI VAN VÀO CHAI CHỨA KHÍ - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Gas cylinders

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

192

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7164:2002 (ISO 13340 : 2001) về Chai chứa khí di động - Van dùng cho chai chứa khí không được nạp lại - Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7164:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7164:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chai chứa khí di động ,Van dùng cho chai chứa khí ,Đặc tính kỹ thuật,Thử kiểu ,TCVN 7164:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7164 : 2002 ISO 13340 : 2001 CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG - VAN DÙNG CHO CHAI CHỨA KHÍ KHÔNG ĐƯỢC NẠP LẠI - ĐẶC TÍNH KỸ

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7163:2002 (ISO 10297:1999) về Chai chứa khí - Van dùng cho chai chứa khí nạp lại được - Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7163:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7163:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chai chứa khí,Van dùng cho chai chứa khí ,Đặc tính kỹ thuật,Thử kiểu ,TCVN 7163:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7163 : 2002 ISO 10297:1999 CHAI CHỨA KHÍ - VAN DÙNG CHO CHAI CHỨA KHÍ NẠP LẠI ĐƯỢC - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ THỬ KIỂU Gas

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7024:2002 về Clanhke xi măng pooclăng thương phẩm

TCVN7024:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7024:2002,***,Clanhke xi măng pooclăng thương phẩm,TCVN 7024:2002,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7024 : 2002 CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG THƯƠNG PHẨM Trade portland cement clinker 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm dùng

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

195

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 266 : 2002 về nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

TCXDVN266:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN266:2002,***,Nhà ở ,Hướng dẫn xây dựng,Người tàn tật tiếp cận sử dụng,TCXDVN 266 : 2002 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 266 : 2002 NHÀ Ở - HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 266 : 2002 được biên soạn căn cứ vào Pháp lệnh

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 80:2002 về đất xây dựng - Phương pháp xác định mođun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

TCXDVN80:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN80:2002,***,Đất xây dựng,Phương pháp xác định mođun biến dạng ,Tấm nén phẳng,TCXDVN 80:2002,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 80 : 2002 ĐẤT XÂY DỰNG. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÔĐUN BIẾN DẠNG TẠI HIỆN TRƯỜNG BẰNG TẤM NÉN PHẲNG Soils. In situ test methods of determination

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

197

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7176:2002 (ISO 7828: 1985) về chất lượng nước - phương pháp lẫy mẫu sinh học - hướng dẫn lấy mẫu động vật không xương sống đáy cỡ lớn dùng vợt cầm tay do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7176:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7176:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7176:2002 ,Chất lượng nước,Phương pháp lẫy mẫu sinh học ,Hướng dẫn lấy mẫu,Động vật không xương sống đáy cỡ lớn ,Dùng vợt cầm tay ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7176: 2002 ISO 7828: 1985 CHẤT LƯỢNG

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7175:2002 (ISO 10703: 1997) về chất lượng nước - xác định nồng độ hoạt độ của các hạt nhân phóng xạ bằng phổ gamma có độ phân giải cao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7175:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7175:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất lượng nước,TCVN 7175:2002 ,Xác định nồng độ hoạt độ ,Hạt nhân phóng xạ bằng phổ gamma ,Độ phân giải cao ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7175: 2002 ISO 10703: 1997 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7171:2002 (ISO 13964 : 1998) về chất lượng không khí - xác định ôzôn trong không khí xung quanh - phương pháp trắc quang tia cực tím do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7171:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7171:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất lượng không khí,TCVN 7171:2002 ,Xác định ôzôn trong không khí xung quanh ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7171 : 2002 ISO 13964 : 1998 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - XÁC ĐỊNH ÔZÔN TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH -

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

200

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7199:2002 về Phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Mã số địa điểm toàn cầu EAN - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7199:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7199:2002,***,Yêu cầu kỹ thuật,Mã số địa điểm toàn cầu EAN ,Phân định và thu nhận dữ liệu tự động ,TCVN 7199:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7199: 2002 PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - MÃ SỐ ĐỊA ĐIỂM TOÀN CẦU EAN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Automatic identification

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250