Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 3545 văn bản

161

Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

16/2020/TT-NHNN,Thông tư 16 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN,Mở và sử dụng tài khoản thanh toán,Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

162

Quyết định 2074/QĐ-NHNN năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh các tỉnh/thành phố do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2074/QD-NHNN,Quyết định 2074 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Định mức sử dụng,Tiêu chuẩn định mức,Diện tích tối thiểu,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

163

Thông tư 15/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

15/2020/TT-NHNN,Thông tư 15 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN,Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng,Sửa đổi Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

164

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

18/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 18 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mua bán ngoại tệ,Mua ngoại tệ tiền mặt ,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/10/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

165

Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 29; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); - Công báo; - Lưu: VP, Vụ PC, TTGSNH8 (5b). KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đoàn Thái Sơn PHỤ LỤC 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-NHNN ngày 16 tháng

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

166

Quyết định 1927/QĐ-NHNN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn cơ sở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1927/QD-NHNN,Quyết định 1927 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiêu chuẩn Cơ sở,Công bố tiêu chuẩn,Công bố tiêu chuẩn chất lượng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

168

Chỉ thị 06/CT-NHNN năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

hiện, ngăn chặn và cảnh báo các vi phạm, chia sẻ thông tin và đánh giá hệ thống QTDND. 3. Vụ Tổ chức cán bộ đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, triển khai việc thành lập một đơn vị đầu mối, chuyên trách trong NHNN (Cơ quan TTGSNH) thực hiện chức năng quản lý vĩ mô trong việc cấp phép, xây dựng cơ chế, chính sách về tổ chức

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

169

Thông tư 12/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

12/2020/TT-NHNN,Thông tư 12 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN,Tái cấp vốn Ngân hàng Chính sách,Sửa đổi Thông tư tái cấp vốn Ngân hàng,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

170

Quyết định 1885/QĐ-NHNN năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1885/QD-NHNN,Quyết định 1885 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính ,Phạm vi chức năng,Chức năng quản lý,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

171

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

17/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 17 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Phát triển nông nghiệp nông thôn,Phục vụ nông nghiệp nông thôn,Chính sách tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2018

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

173

Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

10/2020/TT-NHNN,Thông tư 10 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN,Ngân hàng quy định sử dụng chữ ký số,Dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

174

Chỉ thị 05/CT-NHNN năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

trạng sở hữu chéo, vi phạm giới hạn về tỷ lệ sở hữu. Ngăn chặn, xử lý vấn đề lợi ích nhóm, cổ đông/nhóm cổ đông lớn chi phối trong các TCTD. - Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo yêu cầu tại Công văn số 665/NHNN-TTGSNH.m ngày 24/7/2017 và kết quả triển khai thực hiện Nghị

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

175

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

16/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 16 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Liên ngân hàng,Thanh toán điện tử liên Ngân hàng,Ngân hàng quốc gia,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

176

Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/2020/TT-NHNN,Thông tư 09 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,An toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng,An toàn hệ thống thông tin trong ngân hàng,Quy định an toàn thông tin trong ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

177

Quyết định 1731/QĐ-NHNN năm 2018 về Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1731/QD-NHNN,Quyết định 1731 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chương trình nghị sự kinh tế,Phát triển bền vững,Ngành ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

178

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

14/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 14 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngân hàng thương mại,Cấp giấy phép,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

179

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

15/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 15 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cấp giấy phép,Tổ chức và hoạt động,Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

180

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

13/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 13 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bảo đảm an toàn,Tỷ lệ bảo đảm an toàn,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/08/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97