Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 3554 văn bản

121

Quyết định 386/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động ngoại hối và hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

386/QD-NHNN,Quyết định 386 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tín dụng,Thủ tục cho vay tín dụng,Ngoại hối,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

122

Quyết định 357/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

phòng, Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục KSTTHC - VPCP (để phối hợp); - Văn phòng NHNN; - Lưu: VP, TTGSNH5. KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đào Minh Tú

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

123

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

08/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 08 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài ,Chính sách đầu tư,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

124

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

10/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 10 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thanh toán không dùng tiền mặt,Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt,Tiền mặt,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

125

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

11/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 11 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thông tin tín dụng,Hoạt động thông tin tín dụng,Báo cáo thông tin tín dụng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

126

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

12/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 12 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Đổi ngoại tệ,Đại lý đổi ngoại tệ,Thu đổi ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

127

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 09 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công ty tài chính,Công ty cho thuê tài chính,Cho thuê tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

128

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 07 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cấp giấy phép hoạt động,Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

129

Quyết định 228/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kho quỹ thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

228/QD-NHNN,Quyết định 228 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Công tác kho quỹ ,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

130

Quyết định 210/QĐ-NHNN năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2018

210/QD-NHNN,Quyết định 210 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố hết hiệu lực,Văn bản pháp luật hết hiệu lực ,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

131

Quyết định 209/QĐ-NHNN năm 2019 về phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

209/QD-NHNN,Quyết định 209 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quỹ tín dụng nhân dân,Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

132

Quyết định 211/QĐ-NHNN năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kỳ hệ thống hóa 2014-2018

211/QD-NHNN,Quyết định 211 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hệ thống hóa,Hệ thống hóa văn bản ,Công bố kết quả hệ thống hóa,Hệ thống hóa văn bản quy phạm ,Kết quả hệ thống hóa,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

133

Quyết định 167/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

167/QD-NHNN,Quyết định 167 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

134

Quyết định 92/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

92/QD-NHNN,Quyết định 92 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động ngoại hối,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

135

Quyết định 91/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

91/QD-NHNN,Quyết định 91 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Hoạt động thông tin tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

136

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 04 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Máy giao dịch tự động ,Công tác đảm bảo an toàn ,Đảm bảo an toàn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

137

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động thông tin tín dụng,Thông tin tín dụng,Báo cáo thông tin tín dụng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

138

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

06/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 06 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cho vay bằng ngoại tệ,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

139

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giải pháp trọng tâm ,Chiến lược quốc gia ngành ngân hàng ,Chương trình hành động ngành Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

140

Quyết định 34/QĐ-NHNN năm 2019 Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

quan thuộc NHNN Vụ DBTK Vụ CSTT, Vụ Tín dụng CNKT, Vụ Thanh toán, Vụ QLNH, Vụ HTQT, Cơ quan TTGSNH, Sở Giao dịch, Cục PH&KQ, Cục CNTT và các đơn vị liên quan Sửa đổi hoặc ban hành mới Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê 2021-2025 3d.2

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184