Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 3548 văn bản

101

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

23/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 23 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cho vay đặc biệt ,Tổ chức tín dụng,Kiểm soát đặc biệt,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

102

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

27/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 27 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Kiểm soát nội bộ,Kiểm soát nội bộ Ngân hàng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

103

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

33/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 33 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngân hàng thương mại,Hợp nhất Thông tư,Mạng lưới hoạt động,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

104

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

21/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 21 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Tổ chức tài chính vi mô ,Cấp giấy phép,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

105

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

20/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 20 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Hồ sơ,Nhân sự,Tiền tệ - Ngân hàng,Lao động - Tiền lương NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

106

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

19/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 19 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Quỹ tín dụng nhân dân,Thanh lý tài sản,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

107

Quyết định 1746/QĐ-NHNN năm 2019 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục KSTTHC - VPCP (để phối hợp); - Văn phòng NHNN; - Lưu: VP, TTGSNH6. KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đào Minh Tú THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

108

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

18/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 18 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Trình tự thủ tục,Chuyên ngành ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

109

Quyết định 1550/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1550/QD-NHNN,Quyết định 1550 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực hoạt động tiền tệ ,Bộ phận Một cửa liên thông,Lĩnh vực tiền tệ,Lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2019

110

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

17/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 17 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thanh tra giám sát ngành Ngân hàng ,Ngành ngân hàng,Chuyên ngành ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2019

111

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

16/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 16 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thanh tra giám sát ngành Ngân hàng ,Ngành ngân hàng,Quy chế ngành ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

112

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

14/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 14 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngoại hối,Quản lý ngoại hối,Hoạt động ngoại hối,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

113

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

15/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 15 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngân hàng Phát triển Việt Nam,Phân loại tài sản có,Phân loại tài sản,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

114

Quyết định 528/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

528/QD-NHNN,Quyết định 528,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

115

Quyết định 487/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

487/QD-NHNN,Quyết định 487,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chế độ báo cáo,Cơ quan hành chính Nhà nước,Tại cơ quan hành chính nhà nước ,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

116

Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước

04/2021/TT-NHNN,Thông tư 04 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cơ cấu lại thời hạn trả nợ Tổng công ty Hàng không Việt Nam,Trích lập dự phòng rủi ro Tổng công ty Hàng không Việt Nam,Tái cấp vốn tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không vay,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

117

Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

03/2021/TT-NHNN,Thông tư 03 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN thời hạn trả nợ,Cơ cấu lại thời hạn trả nợ hỗ trợ khách hàng do Covid-19,Miễn giảm lãi hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng Covid-19,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

118

Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/2021/TT-NHNN,Thông tư 01 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Phát hành kỳ phiếu tín phiếu của tổ chức tín dụng,Phát hành chứng chỉ tiền gửi của tổ chức tín dụng,Phát hành trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

119

Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2021/TT-NHNN,Thông tư 02 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giao dịch ngoại tệ trên thị trường của tổ chức tín dụng,Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng,Giao dịch tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

120

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

13/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 13 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mở và sử dụng tài khoản thanh toán,Sử dụng tài khoản thanh toán,Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125