Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2020/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 29182 văn bản

21

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG; PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

22

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025

- Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 22 tháng 9 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

23

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2020 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI KHOẢN 5 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT 14/2019/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

24

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA X, KỲ HỌP THỨ

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

25

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số: 10/2020/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 22 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

26

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI VÀ VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

27

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

--------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 12

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

28

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 17 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

29

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT V/V QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

30

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2020-2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM HỌC 2020-2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

31

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND năm 2020 về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2020-2021

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 14 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2020-2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

32

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 13 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

33

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về phê duyệt thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT VIỆC THAY ĐỔI VỀ QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH THÁI

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

34

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ một lần đối với Bí thư Chi bộ và Trưởng khóm, ấp nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 10 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ MỘT LẦN ĐỐI VỚI BÍ THƯ CHI BỘ VÀ TRƯỞNG KHÓM, ẤP NGHỈ CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

35

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND An Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI SỨC KHỎE TẬP TRUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

36

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

37

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP do tỉnh Lai Châu ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 10 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI KHOẢN 4 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2018/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO HỌC SINH TIỂU

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

38

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

--------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

39

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, MỨC THU TỐI ĐA CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

40

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2020/NQ-HĐND Long An, ngày 09 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO NGƯỜI ĐỌC, NGHE, XEM ĐỂ KIỂM TRA BÁO CHÍ LƯU CHIỂU, THẨM ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CHÍ LƯU CHIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224