Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2015/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 185838 văn bản

1

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 09/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA,

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

2

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tổ chức thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định 09/2015/QĐ-TTg do tỉnh Gia Lai ban hành

NHÂN, TỔ CHỨC THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTG NGÀY 25/03/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ngày 25/03/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, theo đó đã quy định: Cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ làm

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2016

3

Quyết định 161/-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Gia Lai

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CẤP HUYỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTG NGÀY 25/3/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa,

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

4

Quyết định 556/-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do tỉnh Gia Lai ban hành

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTG NGÀY 25/3/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3

Ban hành: 29/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2018

5

Quyết định 2888/-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do tỉnh Thanh Hóa ban hành

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTG NGÀY 25/3/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày

Ban hành: 04/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

6

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTG NGÀY 25/3/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

7

Quyết định 09/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ

Ban hành: 15/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

8

Quyết định 09/QĐ-TTg năm 2017 sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2017

9

Quyết định 09/2018/QĐ-TTg về kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN THÍ ĐIỂM ÁP DỤNG MỘT SỐ CHẾ

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

10

Quyết định 09/2017/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

11

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Quy định về đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 18 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

Ban hành: 18/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

12

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC XÂY

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

13

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 22 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHI TRẢ

Ban hành: 22/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

14

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QÐ-UBND Bắc Kạn, ngày 21 tháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Ban hành: 21/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2015

15

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƯỠNG

Ban hành: 26/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

16

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 29 Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 21/2013/-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 29 QUY ĐỊNH

Ban hành: 21/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

17

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp xã hội và chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 16 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ CHẾ

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

18

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 11 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

19

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QĐ-UBND Bình Định, ngày 05 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TƯ

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

20

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND bổ sung phụ lục đơn giá xây dựng nhà ở chung cư và biệt thự tại Điều 1 Quyết định 57/2014/-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2015/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213