Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2007/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 180978 văn bản

1

Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 09/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2007

2

Quyết định 3348/-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do tỉnh Bình Định ban hành

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

3

Kế hoạch 2909/KH-UBND sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

4

Thông báo 440/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Ngày 10 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

5

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2014 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01

Ban hành: 04/07/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

6

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

/TT-BTC NGÀY 16/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2007 VÀ THÔNG TƯ SỐ 175/2009/TT-BTC NGÀY 09/9/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 140/2008/QĐ-TTG NGÀY 21/10/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Thông tư số 39/2011/TT-BTC

Ban hành: 01/09/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2015

7

Kế hoạch 1349/KH-UBND triển khai công tác năm 2013 về xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

CÔNG TÁC NĂM 2013 VỀ XỬ LÝ, SẮP XẾP LẠI NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tuớng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

8

Thông báo 24/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG Xét đề nghị của Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình ngày 05/12/2012, để hoàn thành dứt điểm công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

9

Thông tư 175/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

83/2007/TT-BTC NGÀY 16/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ

Ban hành: 09/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

10

Quyết định 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 09/2007/QĐ-TTg sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày

Ban hành: 21/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2008

11

Thông tư 39/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

83/2007/TT-BTC NGÀY 16/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2007 VÀ THÔNG TƯ SỐ 175/2009/TT-BTC NGÀY 09/9/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 140/2008/QĐ-TTG NGÀY 21/10/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 22/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

12

Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19

Ban hành: 16/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

13

Quyết định 994/-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 39/2011/TT-BTC hướng dẫn về sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn nội dung của Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

22/3/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 83/2007/TT-BTC NGÀY 16/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2007 VÀ THÔNG TƯ SỐ 175/2009/TT-BTC NGÀY 09/9/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 140/2008/QĐ-TTG NGÀY 21/10/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ

Ban hành: 04/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

14

Thông báo số 494/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp xử lý một số cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

CUỘC HỌP XỬ LÝ MỘT SỐ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/1/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ngày 9 tháng 10 năm 2007, tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp để xử lý một số cơ sở nhà đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Quyết

Ban hành: 25/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2008

15

Quyết định 09/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ

Ban hành: 15/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

16

Quyết định 09/QĐ-TTg năm 2017 sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2017

17

Quyết định 09/2018/QĐ-TTg về kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN THÍ ĐIỂM ÁP DỤNG MỘT SỐ CHẾ

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

18

Quyết định 09/2017/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

19

Quyết định 09/2016/QĐ-TTg năm 2016 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-TTg Hà Nội ngày 02 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN Y KHOA

Ban hành: 02/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

20

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 09/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA,

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35