Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 169506 văn bản

21

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

22

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2016

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

24

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Hùng vương của tỉnh Phú Thọ

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Phú Thọ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 08 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2016

25

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Phú Yên,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 06 tháng 4 năm

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

26

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

27

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

28

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định đặc biệt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Tiền Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2016

29

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Quảng Trị,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

30

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 29 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ, CHỮ KÝ SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2016

31

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số: 09/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

32

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Cần Thơ

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

33

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quản lý

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

34

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2016

35

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND năm 2016 Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Phan Rang - Tháp

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

37

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 17 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

38

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 15 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

39

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND KonTum, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

40

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước do tỉnh Đắk Lắk ban hành

09/2016/QD-UBND,Quyết định 09 2016,Tỉnh Đắk Lắk,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2016/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 09 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69