Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2014/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183057 văn bản

1

Thông tư 09/2014/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xứ lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 09/2014/TT-NHNN Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014 THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2013/TT-NHNN NGÀY 21/01/2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ, MỨC TRÍCH, PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO VÀ VIỆC SỬ DỤNG DỰ PHÒNG ĐỂ XỬ LÝ RỦI

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

2

Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/2020/TT-NHNN,Thông tư 09 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,An toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng,An toàn hệ thống thông tin trong ngân hàng,Quy định an toàn thông tin trong ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

3

Thông tư 09/2019/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

09/2019/TT-NHNN,Thông tư 09 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Báo cáo định kỳ,Chế độ báo cáo định kỳ ,Ngân hàng Nhà nước,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

4

Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/2018/TT-NHNN,Thông tư 09 2018,Ngân hàng Nhà nước,Tổ chức tín dụng,Tổ chức tín dụng Việt Nam,Hoạt động tổ chức tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

5

Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/2017/TT-NHNN,Thông tư 09 2017,Ngân hàng Nhà nước,Xử lý nợ xấu ngân hàng,Mua bán xử lý nợ xấu,Tổ chức tín dụng,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

6

Thông tư 09/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 31/2012/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/2016/TT-NHNN,Thông tư 09 2016,Ngân hàng Nhà nước,Sửa đổi Thông tư,Ngân hàng hợp tác xã,Quỹ tín dụng nhân dân,Chính sách ngân hàng,Quy chế điều hòa vốn ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

7

Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

09/2015/TT-NHNN,Thông tư 09 2015,Ngân hàng Nhà nước,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tổ chức tín dụng nước ngoài,Hoạt động mua bán nợ,Mua bán nợ tổ chức tín dụng,Bán nợ của tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

8

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-NHNN Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ, CHỨNG THƯ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18

Ban hành: 10/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

9

Thông tư 09/2013/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/2013/TT-NHNN,Thông tư 09 2013,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất cho vay,Lãi suất cho vay tối đa,Lãi suất cho vay ngắn hạn ,Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa ,Lãi suất lãi suất mới,Vay để đáp ứng nhu cầu vốn ,Nhu cầu vốn ngắn hạn,Lãi suất vay 2013,Giảm lãi suất,Giảm lãi suất cho vay,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

10

Thông tư 09/2014/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

09/2014/TT-TTCP,Thông tư 09 2014,Thanh tra Chính phủ,Phó Chánh Thanh tra,Tiêu chuẩn Chức danh,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2014/TT-TTCP Hà

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

11

Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

09/2014/TT-BNV,Thông tư 09 2014,Bộ Nội vụ,Chứng chỉ hành nghề lưu trữ,Hoạt động dịch vụ lưu trữ ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2014/TT

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

12

Thông tư 09/2014/TT-BVHTTDL quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

09/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 09 2014,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

13

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT về quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông

09/2014/TT-BTTTT,Thông tư 09 2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sử dụng thông tin,Trang thông tin điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

14

Thông tư 09/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

09/2014/TT-BXD,Thông tư 09 2014,Bộ Xây dựng,Quản lý chất lượng công trình xây dựng,Quản lý chất lượng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2014/TT

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

15

Thông tư 09/2014/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Khung trình độ cao đẳng nghề,Trung cấp nghề,Cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

16

Thông tư 09/2014/TT-BKHCN về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

09/2014/TT-BKHCN,Thông tư 09 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ,Khoa học và công nghệ ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

17

Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

47/2014/TT-NHNN,Thông tư 47 2014,Ngân hàng Nhà nước,Thẻ ngân hàng,Kỹ thuật an toàn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 47/2014/TT-NHNN

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

18

Thông tư 49/2014/TT-NHNN sửa đổi Chế độ báo cáo tài chính đối với tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

49/2014/TT-NHNN,Thông tư 49 2014,Ngân hàng Nhà nước,Chế độ báo cáo tài chính,Hệ thống tài khoản kế toán,Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

19

Thông tư 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

46/2014/TT-NHNN,Thông tư 46 2014,Ngân hàng Nhà nước,Thanh toán không dùng tiền mặt,Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt,Dịch vụ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

20

Thông tư 48/2014/TT-NHNN quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

48/2014/TT-NHNN,Thông tư 48 2014,Ngân hàng Nhà nước,Cung cấp thông tin,Quy chế cung cấp thông tin,Quy chế phát ngôn,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251