Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2006/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 156293 văn bản

1

Thông tư 08/2006/TT-BTNMT hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** Số: 08/2006/TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ban hành: 08/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2006

2

Thông tư 08/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2018/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

3

Thông tư 08/2017/TT-BTNMT quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐO KHỐNG CHẾ ẢNH VIỄN

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2017

4

Thông tư 08/2016/TT-BTNMT quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

5

Thông tư 08/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT BƠM NƯỚC THÍ NGHIỆM

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

6

Thông tư 08/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT LẬP BẢN ĐỒ CHẤT

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

7

Thông tư 08/2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2013/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI

Ban hành: 16/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

8

Thông tư 08/2012/TT-BTNMT về Quy định đo trọng lực chi tiết do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐO TRỌNG LỰC CHI TIẾT

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

9

Thông tư 08/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 30/2009/TT-BTNMT Quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2011/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

10

Thông tư 08/2010/TT-BTNMT quy định việc xây dựng báo cáo môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh do Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/2010/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG BÁO CÁO MÔI

Ban hành: 18/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2010

11

Thông tư 08/2009/TT-BTNMT quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/2009/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU

Ban hành: 15/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2009

12

Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/2006/QĐ-BTNMT  Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2006

13

Thông tư 08/2007/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 08/2007/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ

Ban hành: 02/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2007

14

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

15

Thông tư 12/2006/TT-BTNMT hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

theo quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 3.4. Trong trường hợp CQCP là Cục Bảo vệ môi trường thì CQCP phải tham khảo ý kiến bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường ở địa

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2007

16

Thông tư 11/2006/TT-BTNMT hướng dẫn Quyết định 245/2006/QĐ-TTg về Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/2006/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 20/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2011

17

Thông tư 10/2006/TT-BTNMT hướng dẫn xây dựng dự án Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ******* Số: 10/2006/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ ÁN CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH TRONG KHUÔN KHỔ NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2007

18

Thông tư 09/2006/TT-BTNMT về việc chuyển hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty nhà nước thành Công ty cổ phần do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2006/TT-BTNMT Ngày 25 tháng 9 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT VÀ CẤP

Ban hành: 25/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

19

Thông tư 05/2006/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2006/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Ban hành: 24/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

20

Thông tư 04/2006/TT-BTNMT hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ***** Số: 04/2006/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN XÂY DỰNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.143.239