Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 178349 văn bản

161

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất thuộc cấp tỉnh quản lý do tỉnh Đồng Nai ban hành

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Đồng Nai,Giao Ủy ban quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư,Giao Ủy ban tỉnh quyết định chủ trương đầu tư,Dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất,Đầu tư,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

162

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thiết lập Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp do tỉnh Long An ban hành

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Long An,Mức chi Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế,Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp,Mức chi Cụm thông tin cơ sở Cửa khẩu Quốc tế Long An,Công nghệ thông tin HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

163

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Quy định quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi,Quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Đắk Lắk,Mức chi chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Đắk Lắk,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

164

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y; Xét Tờ trình số 2779/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

165

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Hậu Giang,Chính sách thuỷ lợi tưới tiên tiến tiết kiệm nước,Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng,Phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Hậu Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

166

Lệnh công bố Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

08/2020/L-CTN,Lệnh 08 2020,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Đầu tư đối tác công tư 2020,Lệnh 08/2020/L-CTN Luật đối tác công tư 2020,Đầu tư CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2020

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

167

Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

08/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 08 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sửa đổi Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT,Quy chuẩn kỹ thuật thức ăn chăn nuôi,Quy chuẩn nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

168

Thông tư 08/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 04/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm do Bộ Y tế ban hành

08/2020/TT-BYT,Thông tư 08 2020,Bộ Y tế,Sửa đổi Thông tư 04/2018/TT-BYT,Thực hành tốt phòng thí nghiệm,Sửa đổi quy định thực hành phòng thí nghiệm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

169

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình

08/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2020,Tỉnh Thái Bình,Quyết định chủ trương đầu tư tỉnh Thái Bình,Giao Ủy ban tỉnh quyết định chủ trương đầu tư,Giao Ủy ban quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

170

Thông tư 08/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

08/2020/TT-BGTVT,Thông tư 08 2020,Bộ Giao thông vận tải,Báo hiệu đường thủy nội địa ,Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam,Quy chuẩn báo hiệu đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

171

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, chính

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

172

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/-TTg giai đoạn 2); Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

173

Thông tư 08/2020/TT-BTTTT về Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

08/2020/TT-BTTTT,Thông tư 08 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông,Quy trình kiểm định thiết bị đài vô tuyến điện,Kiểm định thiết bị đài vô tuyến điện ,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

174

Thông tư 08/2020/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba do Bộ Công thương ban hành

08/2020/TT-BCT,Thông tư 08 2020,Bộ Công thương,Hiệp định Thương mại Việt Nam Cuba ,Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Kê khai xuất xứ hàng hóa xuất khẩu ,Quy tắc xuất xứ hàng hóa ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

175

Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT và 03/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

08/2020/TT-BGDDT,Thông tư 08 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi,Trung học phổ thông,Xét công nhận tốt nghiệp ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2020

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

176

Thông tư 08/2020/TT-BTC quy định về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Bộ Tài chính ban hành

08/2020/TT-BTC,Thông tư 08 2020,Bộ Tài chính,Giá tối đa,Tỉnh Thanh Hóa,Dịch vụ công ích,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 02

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

177

Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

08/2020/ND-CP,Nghị định 08 2020,Chính phủ,Thừa phát lại,Chế định Thừa phát lại,Thí điểm chế định Thừa phát lại,Tiêu chuẩn hành nghề thừa phát lại,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

178

Thông báo 08/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi cho khoản vay của Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long giữa Việt Nam - Nhật Bản do Bộ Ngoại giao ban hành

08/2020/TB-LPQT,Thông báo 08 2020,Bộ Ngoại giao,Thông báo hiệu lực,Đàm phán Khoản vay,Dự án thoát nước,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2020

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

179

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2016/QĐ-UBND quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

08/2019/QD-UBND,Quyết định 08 2019,Tỉnh Phú Thọ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2019/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 09 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 09/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

180

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

08/2019/QD-UBND,Quyết định 08 2019,Tỉnh Thái Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2019/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2019

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169