Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 08/2016/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 6104 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11592:2016 về Phụ gia thực phẩm - Natri cyclamat

TCVN11592:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11592:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11592:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI CYCLAMAT Food additives - Sodium cyclamate Lời nói đầu TCVN 11592:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 1 (2006); TCVN 11592:2016 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11490:2016 (CEN/TR 15641:2007) về Thực phẩm - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần (LC-MS/MS) - Các thông số đo phổ khối lượng hai lần

TCVN11490:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11490:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11490:2016 CEN/TR 15641:2007 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG SẮC KÝ LỎNG-PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN (LC-MS/MS) - CÁC THÔNG SỐ ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN Food analysis - Determination of pesticide

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4995:2016 (ISO 5527:2015) về Ngũ cốc - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN4995:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4995:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4995:2016 ISO 5527:2015 NGŨ CỐC - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cereals - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 4995:2016 thay thế TCVN 4995:2008; TCVN 4995:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 5527:2015;

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11604:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng protein thô

TCVN11604:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11604:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11604:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ BẰNG CÁCH ĐỐT CHÁY THEO NGUYÊN TẮC DUMAS VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ Meat and meat products - Determination the total nitrogen content by combustion

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11443:2016 về Phụ gia thực phẩm - Etyl maltol

TCVN11443:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11443:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11443:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - ETYL MALTOL Food additives - Etyl maltol Lời nói đầu TCVN 11443:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2007) Etyl maltol; TCVN 11443:2016 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11598:2016 về Phụ gia thực phẩm - Xylitol

TCVN11598:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11598:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11598:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - XYLITOL Food additives - Xylitol Lời nói đầu TCVN 11598:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 1 (2006), TCVN 11598:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11444:2016 về Phụ gia thực phẩm - Erythritol

TCVN11444:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11444:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11444:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - ERYTHRITOL Food additives - Erythritol Lời nói đầu TCVN 11444:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Erythritol; TCVN 11444:2016 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11597:2016 về Phụ gia thực phẩm - Isomalt

TCVN11597:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11597:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11597:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - ISOMALT Food additives - Isomalt Lời nói đầu TCVN 11597:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 5 (2008), TCVN 11598:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11519:2016 về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các triglycerid đã polyme hóa - Phương pháp sắc ký lỏng thẩm thấu gel

TCVN11519:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11519:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11519:2016 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH CÁC TRIGLYCERID ĐÃ POLYME HÓA - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG THẨM THẤU GEL Animal and vegetable fats and oils - Determination of polymerized triglycerides - Gel-permeation

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11599:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng ractopamin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector huỳnh quang

TCVN11599:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11599:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11599:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG RACTOPAMIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO SỬ DỤNG DETECTOR HUỲNH QUANG Meat and meat products - Determination of ractopamine residues - High performance

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11600:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng ractopamin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần

TCVN11600:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11600:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11600:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG RACTOPAMIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG - PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN Meat and meat products - Determination of ractopamine residues - Liquid chromatographic (HPLC) method

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11601:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng narasin và monensin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần

TCVN11601:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11601:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11601:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NARASIN VÀ MONENSIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG - PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN Meat and meat products - Determination of narasin and monensin residues - Liquid

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11397:2016 về Vi sinh vật trong thực phẩm – Phát hiện E.coli O157:H7 – Phương pháp 8h

TCVN11397:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11397:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11397:2016 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN E.COLI O157:H7 - PHƯƠNG PHÁP 8 H Microbiology of foods - Detection of E.coli O157:H7 - 8-hour method Lời nói đầu TCVN 11397:2016 được xây dựng trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7647:2016 (ISO 5603:2011) về Cao su lưu hóa - Xác định độ bám dính với sợi mảnh kim loại

TCVN7647:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7647:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7647:2016 ISO 5603:2011 CAO SU LƯU HÓA - XÁC ĐỊNH ĐỘ BÁM DÍNH VỚI SỢI MẢNH KIM LOẠI Rubber, vulcanized - Determination of adhesion to wire cord Lời nói đầu TCVN 7647:2016 thay thế cho TCVN 7647:2010. TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11510:2016 (ISO 11747:2012) về Gạo - Xác định khả năng chịu ép đùn của hạt sau khi nấu

TCVN11510:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11510:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11510:2016 ISO 11747:2012 GẠO - XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU ÉP ĐÙN CỦA HẠT SAU KHI NẤU Rice - Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking Lời nói đầu TCVN 11510:2016 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11337:2016 (IEC 61395:1998) về Dây trần tải điện trên không - Quy trình thử nghiệm độ rão đối với dây bện

TCVN11337:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11337:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11337:2016 IEC 61395:1998 DÂY TRẦN TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỘ RÃO ĐỐI VỚI DÂY BỆN Overhead electrical conductors - Creep test procedures for stranded conductors Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11520:2016 về Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thiết kế

TCVN11520:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11520:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11520:2016 MÓNG CỌC VÍT CÓ CÁNH ĐƠN Ở MŨI - YÊU CẦU THIẾT KẾ Bottom single blade steel rotation pile foundation - Design requirements Lời nói đầu TCVN 11520:2016 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11385:2016 (ISO/IEC 19792:2009) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn sinh trắc học

TCVN11385:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11385:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11385:2016 ISO/IEC 19792:2009 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - ĐÁNH GIÁ AN TOÀN SINH TRẮC HỌC Information technology - Evaluation methodology for environmental influence in biometric system performance Lời

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5309:2016 về Giàn di động trên biển - Phân cấp

TCVN5309:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5309:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5309:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHÂN CẤP Mobile offshore units - Classification Lời nói đầu TCVN 5309 : 2016 Giàn di động trên biển - Phân cấp do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11479:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chứa nitơ và phospho - Phương pháp sắc ký khí

TCVN11479:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11479:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11479:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA NITƠ VÀ PHOSPHO - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Drinking water - Determination of pesticides residues of nitrogen and phosphorus containing pesticides - Gas

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251