Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2010/TT-BXD, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 195047 văn bản

161

Thông tư 06/2016/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; các quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ở Trung ương cụ thể hóa Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính (nếu có). Chi tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

162

Thông tư 06/2015/TT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Nội vụ ban hành

06/2015/TT-BNV,Thông tư 06 2015,Bộ Nội vụ,Tổ chức Văn thư Lưu trữ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Công tác văn thư,Công tác văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2016

163

Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

thực hiện thí nghiệm và kiểm tra việc thực hiện hiệu chỉnh thiết bị thí nghiệm theo quy định; b) Kiểm tra trạm thí nghiệm hiện trường được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 5. Nhà thầu thí nghiệm có trách nhiệm

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

164

Thông tư 06/2015/TT-TTCP quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

Số: 06/2015/TT-TTCP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, PHÁP ĐIỂN, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010

Ban hành: 21/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

165

Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

03/2019/TT-BXD,Thông tư 03 2019,Bộ Xây dựng,An toàn lao động,Sửa đổi Thông tư,An toàn lao động trong xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2019/TT-BXD

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2019

166

Thông tư 02/2019/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

số 11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu ngầm đô thị thực hiện như sau: 1. Chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã thuộc tỉnh có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng về tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm. Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau:

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

167

Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Xây dựng ban hành TCXDVN 365:2007 “Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế”. VII. Lĩnh vực khác 1. Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

168

Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban

06/2015/TT-BVHTTDL,Thông tư 06 2015,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Giấy phép mang vũ khí nghệ thuật,Thủ tục cấp Giấy phép mang vũ khí,Vũ khí văn hoá nghệ thuật,Mang vũ khí vào ra Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

169

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành

06/2015/TT-BTP,Thông tư 06 2015,Bộ Tư pháp,Luật công chứng,Luật công chứng 2014,Thi hành Luật công chứng năm 2014,Triển khai thi hành Luật Công chứng,Hướng dẫn Luật công chứng,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

170

Thông tư 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

06/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN TIẾP ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỞ HỮU CỔ PHẦN VƯỢT GIỚI HẠN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 55 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

171

Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 06/2012/TT-BXD NGÀY 10/10/2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

172

Thông tư 06/2015/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa do Bộ công thương ban hành

06/2015/TT-BCT,Thông tư 06 2015,Bộ Công thương,Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

Ban hành: 23/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

173

Thông tư 06/2015/TT-BGTVT Quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vĩnh Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

06/2015/TT-BGTVT,Thông tư 06 2015,Bộ Giao thông vận tải,Vùng hoạt động của tàu biển chở hàng,Vịnh Bắc Bộ,Tàu biển chở hàng,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

174

Thông tư 06/2015/TT-BYT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

06/2015/TT-BYT,Thông tư 06 2015,Bộ Y tế,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

175

Thông tư 06/2015/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

06/2015/TT-BKHCN,Thông tư 06 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn Chức danh,Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc ,Tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc ,Chức danh GĐ PGĐ Sở KHCN,Sở Khoa học Công nghệ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

176

Thông tư 06/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

06/2015/TT-BTTTT,Thông tư 06 2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Danh mục tiêu chuẩn,Chứng thực chữ ký số,Dịch vụ chứng thực chữ ký số,Áp dụng chữ ký số,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2015

177

Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH về Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt kim loại; Hàn; Công nghệ ô tô; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử

06/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 06 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục thiết bị dạy nghề ,Thiết bị dạy nghề trọng điểm,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

178

Thông tư 06/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

------------------ Số: 06/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số

Ban hành: 25/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

179

Thông tư 06/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

06/2015/TT-BNNPTNT,Thông tư 06 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen,Thu hồi giấy chứng nhận,Nghiên cứu biến đổi gen ,Công nghệ biến đổi gen ,Thức ăn chăn nuôi,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

180

Công bố 05/CB-LSXD-TC năm 2012 về giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Căn cứ khoản 2, Điều 19 Quy định một số vấn đề công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo

Ban hành: 23/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106