Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2012/TT-BVHTTDL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 160724 văn bản

1

Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL, 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2012

2

Thông tư 05/2018/TT-BVHTTDL về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2018/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT,

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

3

Thông tư 05/2017/TT-BVHTTDL về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2017/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017 THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

4

Thông tư 05/2016/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2016/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016 THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

5

Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2015/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015 THÔNG TƯ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

6

Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 12/2010/TT- BVHTTDL và Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05 /2014/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

7

Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; 07/2012/TT-BVHTTDL; 88/2008/TT-BVHTTDL05/2013/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2012/TT-BVHTTDL; THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BVHTTDL; THÔNG TƯ SỐ 88/2008/TT-BVHTTDL VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2013/TT-BVHTTDL Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

8

Thông tư 05/2013/TT-BVHTTDL quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2013/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

9

Thông tư 21/2012/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ THỦ TỤC

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

10

Thông tư 20/2012/TT-BVHTTDL quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di, cổ vật, bảo vật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

11

Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL quy định loại di, cổ vật không được mang ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH LOẠI DI VẬT,

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

12

Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

13

Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRIỂN LÃM,

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

14

Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

15

Thông tư 16/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

16

Thông tư 13/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

17

Thông tư 14/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

18

Thông tư 12/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

19

Thông tư 11/2012/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

20

Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2012/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.83.37