Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA, br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 734 văn bản

1

Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/QĐ-UBND ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT và Quyết định 692/QĐ-UBND về chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện

NGÀY 25/3/2013 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT VỀ VIỆC CHI THÙ LAO CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

2

Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA về “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới” do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-BCA NGÀY 01/4/2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN VỀ “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁO DỤC ĐỐI TƯỢNG Ở ĐỊA BÀN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI”. Ngày 01/4/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCA về “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

3

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về việc phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điếm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

4

Thông tư 52/2019/TT-BCA về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với “Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

52/2019/TT-BCA,Thông tư 52 2019,Bộ Công An,Phòng cháy chữa cháy,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ,Hệ thống cấp khí đốt,Xây dựng - Đô thị BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2019/TT-BCA

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

5

Quyết định 712/QĐ-SYT năm 2013 về mở rộng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

712/QD-SYT,Quyết định 712 2013,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế UBND TỈNH BR-VT SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 712/QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

6

Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

15/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2013,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nguồn vốn ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

7

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án Giảm thiểu tai nạn giao thông, Chương trình thực hiện giai đoạn 2012-2016 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V, kỳ họp thứ 4 ban hành

05/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đề án Giảm thiểu tai nạn giao thông,Giai đoạn 2012-2016 ,Chương trình thực hiện,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

Ban hành: 11/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hoạt động của Ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng cấp xã do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phân bổ kinh phí hoạt động ,Ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng ,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2013

10

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

và các đoàn thể tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Sở Tư pháp (KTVB); - Báo BR-VT; Đài PTTH tỉnh; - Website Hội đồng TĐKT tỉnh BR-VT; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Lưu VT, SNV, TĐKT (05). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Q. CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Long

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

11

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN Thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VT đã tích cực thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

12

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2013

05/2011/QD-UBND,Quyết định 05 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

13

Quyết định 52/2013/QĐ-UBND về Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

52/2013/QD-UBND,Quyết định 52 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2013/QĐ-UBND Thành

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

14

Quyết định 542/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1,25 1,25 1,10 0,15 Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh BR-VT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh về dự toán thu, chi ngân sách nhà

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

15

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND về Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

45/2013/QĐ-UBND Ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) Năm (05) loài cây sau đây cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường phố, là các cây có độc tố gây nguy hiểm cho người. Stt Loài cây Họ thực vật Vị trí Ghi chú Tên Việt Nam

Ban hành: 11/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

16

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND quy định cấp giấy phép xây dựng tạm công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tạm: a) Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng tạm đối với các công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị trên địa bàn toàn tỉnh (có danh mục kèm theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh BR-VT về việc Quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

17

Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

văn hóa, thể thao, trung tâm học tập cộng đồng”. Từ vai trò quan trọng của văn hóa và sự hữu ích của phát triển văn hóa đọc đối với sự phát triển văn hóa của tỉnh BR-VT, thực hiện chủ trương của UBND, HĐND tỉnh, SVHTT xây dựng Đề án “Phát triển văn hóa đọc tỉnh BR-VT giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030”. Đề án là cơ sở pháp lý,

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

18

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2015 đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ - CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

19

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Quyết định 01/2011/QĐ-UBND

Trần Ngọc Thới NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỘ TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI TỈNH BR – VT (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Stt Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu tỉnh BR

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

20

Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điếm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 206/BC-VHXH, ngày 05/12/2013 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91