Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2005/TT-BNV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201395 văn bản

1

Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

05/2005/TT-BNV,Thông tư 05 2005,Bộ Nội vụ,Phụ cấp trách nhiệm công việc,Cán bộ,Công chức,Viên chức,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2005/TT-BNV Hà Nội,

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

2

Thông tư 05/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/2018/TT-BNV,Thông tư 05 2018,Bộ Nội vụ,Mã số chức danh nghề nghiệp,Ngành Thông tin và Truyền thông,Thông tin và truyền thông ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2018/TT-BNV

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

3

Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/2017/TT-BNV,Thông tư 05 2017,Bộ Nội vụ,Tiêu chuẩn nghiệp vụ,Chức danh ngạch công chức,Tiêu chuẩn ngạch công chức,Thi nâng ngạch công chức,Ngạch công chức hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

4

Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/2016/TT-BNV,Thông tư 05 2016,Bộ Nội vụ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở,Tổ chức chính trị xã hội ,Hướng dẫn thực hiện,Hưởng lương ngân sách nhà nước,Đối tượng hưởng phụ cấp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

5

Thông tư 05/2015/TT-BNV quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/2015/TT-BNV,Thông tư 05 2015,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2015/TT-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015 THÔNG TƯ

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

6

Thông tư 05/2014/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/2014/TT-BNV,Thông tư 05 2014,Bộ Nội vụ,Định mức kinh tế kỹ thuật,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2014/TT-BNV Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

7

Thông tư 05/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/2013/TT-BNV,Thông tư 05 2013,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/TT-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

8

Thông tư 05/2012/TT-BNV sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/2012/TT-BNV,Thông tư 05 2012,Bộ Nội vụ,Quản lý công chức,Tuyển dụng công chức,Sử dụng công chức,Nâng ngạch công chức ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2012/TT-BNV

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2012

9

Thông tư 05/2011/TT-BNV hướng dẫn tổ chức, hoạt động của tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Bộ Nội vụ ban hành

05/2011/TT-BNV,Thông tư 05 2011,Bộ Nội vụ,Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII ,Hội đồng nhân dân các cấp,Nhiệm kỳ 2011 - 2016 ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2011/TT-BNV

Ban hành: 12/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

10

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1.[1] Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng

Ban hành: 03/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

11

Thông tư 05/2010/TT-BNV hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/2010/TT-BNV,Thông tư 05 2010,Bộ Nội vụ,Quản lý sử dụng,Dịch vụ chứng thực chữ ký số,Công nghệ thông tin,Dịch vụ pháp lý BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 05/2010/TT-BNV Hà Nội,

Ban hành: 01/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2010

12

Quyết định 05/QĐ-BNV năm 2019 về cấp Giấp phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/QD-BNV,Quyết định 05 2019,Bộ Nội vụ,Thành lập Quỹ,Giấy phép thành lập Quỹ ,Quỹ hỗ trợ,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

13

Thông tư 05/2009/TT-BNV ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do Bộ Nội vụ ban hành

05/2009/TT-BNV,Thông tư 05 2009,Bộ Nội vụ,Chức danh viên chức,Mã số ngạch viên chức,Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2009/TT-BNV

Ban hành: 11/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2009

14

Thông tư 05/2008/TT-BNV hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

05/2008/TT-BNV,Thông tư 05 2008,Bộ Nội vụ,Biển tên cơ quan hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 05/2008/TT-BNV Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 07/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2008

15

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Nội vụ ban hành

05/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 05 2017,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ cơ quan ngang Bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-BNV Hà Nội,

Ban hành: 15/11/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

16

Thông tư 05/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2007/NĐ-CP về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

05/2007/TT-BNV,Thông tư 05 2007,Bộ Nội vụ,Phân loại đơn vị hành chính,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******* Số: 05/2007/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 THÔNG TƯ

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

17

Thông tư 05/2006/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 159/2005/NĐ-CP về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

05/2006/TT-BNV,Thông tư 05 2006,Bộ Nội vụ,Phân loại đơn vị hành chính,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** Số: 05/2006/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG

Ban hành: 30/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

18

Nghị quyết liên tịch số 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Ban thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN,Nghị quyết 05 2005,Bộ Nội vụ,Tòa án nhân dân tối cao,Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Thông tư 130/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

130/2005/TT-BNV,Thông tư 130 2005,Bộ Nội vụ,Chế độ thôi việc,Bồi thường chi phí đào tạo,Cán bộ công chức,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130/2005/TT-BNV

Ban hành: 07/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Thông tư 118/2005/TT-BNV hướng dẫn Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP về việc tính trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

118/2005/TT-BNV,Thông tư 118 2005,Bộ Nội vụ,Trợ cấp thôi việc,Thôi việc do tinh giản biên chế,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/2005/TT-BNV Hà Nội,

Ban hành: 09/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250