Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2014/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 165379 văn bản

1

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng giáo dục và đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

2

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về quản lý và xét duyệt cán bộ, công, viên chức đi nước ngoài do huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Củ Chi, ngày 20 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ XÉT DUYỆT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

3

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

Lưu: VT, PNV. Hp. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Việt Dũng QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận 10) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi,

Ban hành: 22/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

4

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP giữa Ủy ban nhân dân quận 6 với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04,Thành phố Hồ Chí Minh,các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ,Tham gia quản lý nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

5

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

04/2014/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 08 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2014

6

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP giữa Ủy ban nhân dân với Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Số: 04/2014/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 16 tháng 06 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2012/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

7

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy trình thẩm tra thiết kế công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

--------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 27 tháng 5 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

8

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND điều chỉnh mức thưởng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Tỉnh Phú Thọ,Giải Báo chí ,Mức thưởng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Phú Thọ,

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

9

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 09 tháng 05 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2012/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

10

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04,Tỉnh Lạng Sơn,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Lạng Sơn,

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

11

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

12

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về phân công, phân cấp tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2014

13

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2012/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tỉnh Hưng Yên ban hành

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Tỉnh Hưng Yên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 15

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

14

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai kèm theo Quyết định 12/2010/QĐ-UBND

04/2014/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 10 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH GIA LAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2010/QĐ-UBND NGÀY 01/7/2010 CỦA UBND TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

15

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Tỉnh Quảng Bình,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

16

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động khoáng sản do thành phố Cần Thơ ban hành

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Thành phố Cần Thơ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 01

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

17

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

18

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Tỉnh Điện Biên,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 01 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

19

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND chi tiết Điều lệ sáng kiến kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP do tỉnh Hà Giang ban hành

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Tỉnh Hà Giang,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2014

20

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Tỉnh Bình Định,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/QĐ-UBND Bình Định, ngày 27 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 75.101.173.236