Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2007/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161942 văn bản

1

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự hội đồng tư vấn đặt mới, sửa đổi tên đường trên địa bàn huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

04/2007/QĐ-UBND Hóc Môn, ngày 28 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶT MỚI, SỬA ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định

Ban hành: 28/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

2

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND quy định tiêu chí phân loại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (thuộc Chương trình 135 giai đoạn II) tỉnh Điện Biên theo trình độ phát triển do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Số: 04/2007/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 04 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VÀ MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2006-2010 (THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II) TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO TRÌNH ĐỘ

Ban hành: 04/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2009

3

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04 2007,Tỉnh Hòa Bình,Phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2007/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 14 tháng 5 năm 2007

Ban hành: 14/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2010

4

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện và Tổ Quản lý trật tự đô thị xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Đội Quản lý trật tự đô thị,Tổ Quản lý trật tự đô thị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 09/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2007

5

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

04/2007/QĐ-UBND Quận 4, ngày 02 tháng 4 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CHẤN CHỈNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 02/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

6

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

04/2007/QĐ-UBND Quận 3, ngày 30 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ QUẬN 3 ĐƯỢC KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU UBND QUẬN TRÊN MỘT SỐ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND QUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 30/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2007

7

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2005/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

04/2007/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 21 tháng 3 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2005/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 21/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

8

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND Quy định tổ chức, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin và bảo vệ mạng tin học diện rộng tỉnh Hưng Yên

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04,Tỉnh Hưng Yên,Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2007/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 16 tháng 3 năm 2007

Ban hành: 16/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

9

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số: 04/2007/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 15/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

10

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về Đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

04/2007/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 14 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ

Ban hành: 14/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

11

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND quy chế tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận 5 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2007/QĐ-UBND Quận 5, ngày 09 tháng 3 năm 2007

Ban hành: 09/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

12

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04,Tỉnh Quảng Nam,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2007/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 28 tháng 02

Ban hành: 28/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

13

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Trị

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04 2007,Tỉnh Quảng Trị,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2007/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 27 tháng 02 năm 2007

Ban hành: 27/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

14

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2006 - Phần xây dựng và lắp đặt

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04 2007,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2007/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 22 tháng 02 năm 2007

Ban hành: 22/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2014

15

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04,Tỉnh Hà Nam,Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2007/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 14 tháng 02 năm 2007

Ban hành: 14/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

16

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về loài cây mục đích, áp dụng tiêu chí về trữ lượng hoặc mật độ cây để cải tạo rừng nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04 2007,Tỉnh Lâm Đồng,Danh mục các loài cây mục đích,Cải tạo rừng nghèo kiệt ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 14/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2010

17

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu phí đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất trong tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04 2007,Tỉnh Trà Vinh,Phí đấu giá tài sản,Quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 14/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2007

18

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04 2007,Tỉnh Quảng Bình,Cước vận tải hàng hóa bằng ôtô,Tỉnh Quảng Bình,Thương mại,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 14/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

19

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 1538/2001/-UBT về việc thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Vĩnh Long

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04,Tỉnh Vĩnh Long,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2007/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 13 tháng 02 năm 2007

Ban hành: 13/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

20

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy chế đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

04/2007/QD-UBND,Quyết định 04 2007,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2007/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 13 tháng 02 năm 2007

Ban hành: 13/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214