Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2008/QĐ-BNV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 192468 văn bản

1

Quyết định 02/2008/QĐ-BNV về mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2008/QD-BNV,Quyết định 02 2008,Bộ Nội vụ,Mẫu biểu,Quản lý hồ sơ cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2008/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 06/10/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

2

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành

02/NDHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2019,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng công chức,Quy định tuyển dụng công chức ,Quản lý công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NĐHN-BNV

Ban hành: 21/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

3

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

02/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2018,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Quản lý cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BNV

Ban hành: 06/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

4

Thông tư 02/2008/TT-BNV sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 116/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2006/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

02/2008/TT-BNV,Thông tư 02 2008,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng cán bộ công chức,Quản lý cán bộ công chức,Sử dụng cán bộ công chức,Đơn vị sự nghiệp,Sửa đổi,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 03/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2008

5

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định 56/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

02/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2017,Bộ Nội vụ,Đánh giá cán bộ,Đánh giá cán bộ công chức viên chức,Văn bản hợp nhất Nghị định,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BNV

Ban hành: 09/11/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

6

Thông tư 02/2019/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2019/TT-BNV,Thông tư 02 2019,Bộ Nội vụ,Dữ liệu thông tin,Công tác lưu trữ,Lưu trữ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2019

7

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành

02/2008/TTLT-BTNMT-BNV,Thông tư liên tịch 02 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chế độ tự chủ,Tự chủ,Tự chịu trách nhiệm,Chế độ tự chịu trách nhiệm,Đơn vị sự nghiệp công lập,Ngành tài nguyên môi trường,Lao động - Tiền lương,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG–BỘ NỘI VỤ -------

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

8

Thông tư 02/2018/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Nội vụ ban hành

02/2018/TT-BNV,Thông tư 02 2018,Bộ Nội vụ,Công nghệ thông tin,Mã số chức danh nghề nghiệp,Chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2018/TT-BNV

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

9

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

02/2008/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 02 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Trách nhiệm vật chất,Cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 20/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

10

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành

02/2008/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 02 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Quyền tự chủ,Cơ chế tự chịu trách nhiệm,Tự chịu trách nhiệm,Cơ chế tự chủ,Đơn vị sự nghiệp công lập y tế,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

11

Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2017/TT-BNV,Thông tư 02 2017,Bộ Nội vụ,Tiền lương cơ sở ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức chính trị xã hội ,Cán bộ công chức viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2017

12

Chỉ thị 02/CT-BNV năm 2014 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ

Số: 02/CT-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỘ NỘI VỤ TRONG THỰC THI NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/-TTg ngày 18/10/2012

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2014

13

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

02/NDHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2014,Bộ Nội vụ,Danh mục vị trí công tác,Chuyển đổi vị trí công tác,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NĐHN-BNV

Ban hành: 11/07/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

14

Văn bản hợp nhất 02/TTHN-BNV năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (sau đây viết tắt là mẫu số 2c), có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với

Ban hành: 03/10/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

15

Quyết định 02/2007/QĐ-BNV ban hành mã số ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2007/QD-BNV,Quyết định 02 2007,Bộ Nội vụ,Thẩm tra viên thi hành án dân sự,Thẩm tra viên,Thi hành án dân sự,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2007/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 01/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2007

16

Thông tư 02/2016/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2016/TT-BNV,Thông tư 02 2016,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn nghiệp vụ,Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội,Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ,Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2016

17

Quyết định 02/2006/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội khoa học Kỹ thuật Cơ khí Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2006/QD-BNV,Quyết định 02 2006,Bộ Nội vụ,Điều lệ sửa đổi,Hội khoa học Kỹ thuật Cơ khí VN,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02/2006/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006

Ban hành: 16/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

18

Quyết định 06/2008/QĐ-BNV về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

06/2008/QD-BNV,Quyết định 06 2008,Bộ Nội vụ,Mẫu thẻ,Quản lý thẻ,Sử dụng thẻ,Cán bộ,Công chức,Viên chức,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2009

19

Quyết định 05/2008/QĐ-BNV về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/2008/QD-BNV,Quyết định 05 2008,Bộ Nội vụ,Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác,Ngành Tổ chức Nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2008/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2008

20

Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2008/QD-BNV,Quyết định 04 2008,Bộ Nội vụ,Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức,Tiêu chuẩn nghiệp vụ,Ngành thanh tra,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2008/QĐ-BNV

Ban hành: 17/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191