Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/2012/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68566 công văn

1

Công văn 2142/BGTVT-MT triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2142/BGTVT-MT V/v triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

2

Công văn 3248/BTNMT-TCMT hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3248/BTNMT-TCMT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

3

Công văn 1439/BGTVT-MT thực hiện Thông tư 01/2013/TT-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1439/BGTVT-MT V/v thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013 Kính gửi: Các cơ quan, đơn

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

4

Công văn 845/BKHĐT-QLQH đính chính Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 845/BKHĐT-QLQH V/v đính chính Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

5

Công văn 4540/BTNMT-TCMT năm 2016 triển khai Thông tư 19/2016/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4540/BTNMT-TCMT V/v triển khai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

6

Công văn 4536/BKHĐT-QLQH năm 2012 hướng dẫn phạm vi áp dụng Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4536/BKHĐT-QLQH V/v Hướng dẫn phạm vi áp dụng Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012

Ban hành: 21/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

7

Công văn 926/HQHCM-GSQL năm 2012 thống nhất nội dung triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTC về công tác kiểm dịch do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 926/HQHCM-GSQL V/v thống nhất 1 số nội dung triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về công tác

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

8

Công văn 664/HQHCM-GSQL năm 2012 thống nhất nội dung triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTC về công tác kiểm dịch do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 664/HQHCM-GSQL V/v thống nhất 1 số nội dung triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về công tác

Ban hành: 08/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

9

Công văn 1336/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2017 về thực hiện Nghị định 01/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1336/BTNMT-TCQLĐĐ V/v triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Hà

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

10

Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5577/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

11

Công văn 152/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 23/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

12

Công văn 382/TY-KD hướng dẫn Thông tư 01/2012/TT-BTC về thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Cục Thú y ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 382/TY-KD V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTC về thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch

Ban hành: 15/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2012

13

Công văn 354/BVTV-KD thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 354/BVTV-KD V/v thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập

Ban hành: 07/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2012

14

Công văn 2993/TCMT-KSON năm 2015 thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT do Tổng cục Môi trường ban hành

41/2015/TT-BTNMT) và Công văn số 6037/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Môi trường có một số ý kiến như sau: 1. Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về Điều kiện nhập khẩu phế liệu làm

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

15

Công văn 6156/BTNMT-TCMT năm 2017 về áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6156/BTNMT-TCMT V/v áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

16

Công văn 5815/BTNMT-ĐCKS năm 2017 về khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit để nung vôi xuất khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5815/BTNMT-ĐCKS V/v khai thác, thu hồi đá vôi, đôlômit để nung vôi xuất khẩu Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

17

Công văn 5630/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2017 về lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông báo kết quả thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; dự thảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; danh mục công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện theo trình tự, nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

18

Công văn 5509/BTNMT-KHTC năm 2017 về báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5509/BTNMT-KHTC V/v báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

19

Công văn 5286/BTNMT-ĐCKS năm 2017 về cung cấp số liệu tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ 01/7/2011 đến 31/12/2013 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5286/BTNMT-ĐCKS V/v cung cấp số liệu tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ 01/7/2011 đến 31/12/2013 Hà

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

20

Công văn 5243/BTNMT-TCMT năm 2017 về báo cáo thực hiện Quyết định 1216/QĐ-TTg và 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành và địa phương thực hiện. Tại Công văn số 1095/BTNMT-TCMT ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Quý Bộ, ngành và địa phương thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status