Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178517 văn bản

1

Thông tư 01/2010/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 01/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

2

Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 50/2017/TT-BTC NGÀY

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

3

Thông tư 01/2018/TT-BTC về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

4

Thông tư 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

5

Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ,

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

6

Thông tư 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC CÔNG TY ĐẠI

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

7

Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

8

Thông tư 01/2013/TT-BTC sửa đổi quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 36/2004/TT-BTC NGÀY 26/4/2004

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

9

Thông tư 01/2010/TT-BNG hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức nhà nước tổ chức hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành

BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/2010/TT-BNG Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU TƯỢNG QUỐC GIA VÀ NGHI THỨC NHÀ NƯỚC

Ban hành: 15/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2010

10

Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG QUAN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

11

Thông tư 01/2010/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/2010/TT-BNV Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ BIÊN

Ban hành: 16/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

12

Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDL ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT

Ban hành: 26/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

13

Thông tư 01/2010/TT-BKHCN quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, ĐÁNH GIÁ VÀ

Ban hành: 25/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

14

Thông tư 01/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 09/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

15

Thông tư 01/2010/TT-TTCP sửa đổi quy định tại Thông tư 2442/2007/TT-TTCP hướng dẫn Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do Thanh tra Chính phủ ban hành

THANH TRA CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 01/2010/TT-TTCP Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ

Ban hành: 22/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2010

16

Thông tư 01/2010/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP

Ban hành: 18/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2010

17

Thông tư 01/2010/TT-BLĐTBXH ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc và hệ thống máng trượt do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 01/2010/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY TRÌNH

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

18

Thông tư 01/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 01/2010/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC

Ban hành: 11/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2010

19

Thông tư 01/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2010

20

Thông tư 01/2010/TT-BXD quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202