Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 239039 văn bản

161

Quyết định 140/QĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Chương trình công tác năm 2012 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Thuận, ngày 19 tháng 01 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH GIẢI CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2012 KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

162

Chương trình 397/BGTVT-KHĐT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 30/01/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2012 Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã được Quốc hội thông qua và

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2012

163

Thông tư 48/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIA HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

164

Quyết định 197/QĐ-BTP năm 2014 về Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 02/01/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

165

Chương trình hành động 22/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do thành phố Hà Nội ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CTr-UBND Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

166

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP , Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11/12/2008, NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 09/01/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2008/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2008 CỦA HĐND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND

Ban hành: 13/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2010

167

Quyết định 212/QĐ-BTP năm 2012 về Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số: 212/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ

Ban hành: 07/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

168

Quyết định 107/QĐ-BTNMT năm 2012 về Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 107/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

169

Thông báo 1277/TB-TCHQ triển khai Quyết định 128/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU Ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

170

Quyết định 866b/QĐ-BTP năm 2013 về Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 866b/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

172

Quyết định 128/QĐ-BTC năm 2013 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và Nghị quyết 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Bộ trưởng Bộ Tài

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Ban hành: 17/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

173

Quyết định 342/QĐ-NHNN ban hành kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2009, Nghị quyết 30/2008/NQ-CP, Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP và Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 342/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ NGÂN HÀNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 09/01/2009, NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11/12/2008, NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 19/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

174

Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt

01/2022/ND-CP,Nghị định 01 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đường sắt,Sửa đổi Nghị định quy định chi tiết Luật Đường sắt,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

175

Chương trình phối hợp 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN năm 2021 về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành

01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN,Chính phủ,Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam,Hội Nông dân Việt Nam,Tuyên truyền sản xuất nông sản thực phẩm chất lượng,Vận động kinh doanh nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng,Sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ - HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM - HỘI LIÊN HIỆP

Ban hành: 13/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

176

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Phú Thọ,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ,Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

177

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

01/2021/ND-CP,Nghị định 01 2021,Chính phủ,Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,Đăng ký doanh nghiệp mới,Đăng ký doanh nghiệp,Thủ tục đăng ký doanh nghiệp,Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp ,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

178

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

179

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh An Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

180

Nghị quyết 01/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hà Giang,Danh mục dự án công trình tỉnh Hà Giang,Danh mục dự án thu hồi đất tỉnh Hà Giang,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất Hà Giang,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239