Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/GĐ-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 164150 văn bản

41

Quyết định 187/QĐ-TANDTC năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN (Ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-TANDTC ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 16 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

42

Quyết định 154/QĐ-TANDTC năm 2020 về thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

154/QD-TANDTC,Quyết định 154 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành pháp luật,Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác hoà giải,Cơ sở vật chất phục vụ công tác hoà giải Tòa án,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

43

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA về thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an cùng ban hành

01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 01 2005,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thẩm quyền xét xử Tòa án Quân sự,Thẩm quyền xét xử,Tòa án quân sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁTNHÂN DÂN TỐI CAO

Ban hành: 18/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

44

Hướng dẫn 121/TANDTC-KHTC năm 2020 về lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số: 121/TANDTC-KHTC V/v lập dự toán NSNN năm 2021 Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020 HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 221/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục của Thẩm

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

45

Quyết định 58/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

58/QD-TANDTC,Quyết định 58 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

46

Quyết định 48/QĐ-TANDTC về công bố công khai dự toán năm 2020, quyết toán ngân sách nhà nước 2018 của Tòa án nhân dân tối cao

48/QD-TANDTC,Quyết định 48 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Công bố công khai,Quyết toán ngân sách,Dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-TANDTC

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

47

Thông tư liên ngành 01/2004/TTLT/TANDTC-UBTWMTTQVN về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu hội thẩm tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân Tối cao- Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt nam ban hành

01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN,Thông tư liên tịch 01 2004,Tòa án nhân dân tối cao,Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ ,Chuẩn bị nhân sự,Bầu hội thẩm tòa án nhân dân,Giới thiệu hội thẩm tòa án,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO- UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ******

Ban hành: 01/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

48

Kế hoạch 534/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN Thực hiện chương trình công tác năm 2019; căn cứ Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân (được ban hành kèm theo Quyết định số 436a/2017/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

49

Kế hoạch 535/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO Thực hiện chương trình công tác năm 2019; căn cứ Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân (được ban hành kèm theo Quyết định số 436a/2017/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

50

Thông báo 786/TB-TANDTC về tuyển dụng công chức làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

786/TB-TANDTC,Thông báo 786 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Tuyển dụng công chức,Tòa án nhân dân cấp cao ,Tuyển dụng,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

51

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC về chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm nhân dân địa phương do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tài chính ban hành

01/2003/TTLT-TANDTC-BTC,Thông tư liên tịch 01 2003,Bộ Tài chính,Tòa án nhân dân tối cao,Hướng dẫn,Chế độ trang phục,Cán bộ tòa án nhân dân,Hội thẩm nhân dân,Trang phục,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-BỘ TÀI CHÍNH ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

52

Kế hoạch 109/KH-TANDTC năm 2019 thực hiện giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" tại Tòa án nhân dân

sự về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên, Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 quy định về phòng xử án

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

53

Kế hoạch 353/KH-TANDTC năm 2019 tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án theo Kế hoạch số 301/KH-TANDTC ngày 01-10-2018 và Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04-10-2018 của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổng kết hoạt động thí điểm với các nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Đánh

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

54

Kế hoạch 164/TANDTC-PC năm 2019 sơ kết 08 tháng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án theo Kế hoạch số 301/KH-TANDTC ngày 01-10-2018 và Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04-10-2018 của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch hướng dẫn các Tòa án xây dựng báo cáo sơ kết 08 tháng hoạt động thí điểm và chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 08

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

55

Thông tư liên tich 01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân do Toà án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

01/2003/TTLT-TANDTC-BQP-BNV-UBTWMTTQVN,Thông tư liên tịch 01 2003,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt N,Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ NỘI VỤ-BỘ QUỐC PHÒNG-UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

56

Quyết định 94/QĐ-TANDTC về Kế hoạch triển khai Dự án "Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

94/QD-TANDTC,Quyết định 94 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Chỉ đạo triển khai dự án ,Triển khai dự án,Công khai minh bạch,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-TANDTC

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

57

Thông báo 328/TB-TANDTC về tuyển dụng công chức năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

328/TB-TANDTC,Thông báo 328 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Tuyển dụng công chức,Thủ tục tuyển dụng công chức ,Kế hoạch tuyển dụng công chức ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

58

Kế hoạch 128/KH-TANDTC về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân; Căn cứ Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

59

Chỉ thị 01-TANDTC/CT năm 1990 về triệu tập người bào chữa do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01-TANDTC/CT,Chỉ thị 01-TANDTC 1990,Tòa án nhân dân tối cao,Dịch vụ pháp lý,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01-TANDTC /CT Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1990 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP NGƯỜI BÀO CHỮA

Ban hành: 01/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

60

Quyết định 50/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

50/QD-TANDTC,Quyết định 50 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật,Giáo dục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251