Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2013/TT-BKHĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 202948 văn bản

1

Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2013/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

2

Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2020/TT-BKHDT,Thông tư 01 2020,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Phân loại,Đánh giá,Hợp tác xã,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

3

Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT quy định về Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2019/TT-BKHDT,Thông tư 01 2019,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Báo cáo thống kê,Thống kê,Chế độ báo cáo thống kê,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BKHĐT

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

4

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2018/TT-BKHDT,Thông tư 01 2018,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Máy móc thiết bị,Danh mục máy móc thiết bị,Trong nước đã sản xuất được,Thương mại BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

5

Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2017/TT-BKHDT,Thông tư 01 2017,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Kế hoạch đầu tư,Chương trình mục tiêu quốc gia,Kinh phí thực hiện,Lập kế hoạch đầu tư ,Lập kế hoạch đầu tư cấp xã,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

6

Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Khoản 2 Điều 127 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

7

Chỉ thị 01/CT-BKHĐT năm 2021 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/CT-BKHDT,Chỉ thị 01 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Thực hiện phát triển kinh tế xã hội 2021,Dự toán ngân sách nhà nước 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

8

Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2014/TT-BKHDT,Thông tư 01 2014,Bộ Kế hoach Đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

9

Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

kinh tế - xã hội; Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội: quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; Căn cứ Thông tư số .... /2013/TT-BKHĐT ngày ... tháng ... năm 2013 của

Ban hành: 31/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

10

Thông tư 03/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2013/TT-BKHDT,Thông tư 03 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Xây dựng nông thôn mới ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2013/TT

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2013

11

Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2012/TT-BKHDT,Thông tư 01 2012,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Công bố quy hoạch,Định mức chi phí lập quy hoạch ,Định mức chi phí quy hoạch,Quy hoạch phát triển ngành,Quy hoạch phát triển lĩnh vực,Quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu ,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

12

Thông tư 02/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

02/2013/TT-BKHDT,Thông tư 02 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Phát triển bền vững,Chiến lược phát triển bền vững,Phát triển bền vững Việt Nam ,Giai đoạn 2011 - 2020,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

13

Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn kiểm tra về công tác đấu thầu do Bô Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2011/TT-BKHDT,Thông tư 01 2011,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Kiểm tra công tác đấu thầu ,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2011/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

14

Thông tư 01/2013/TT-BNV hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do Bộ Nội vụ ban hành

01/2013/TT-BNV,Thông tư 01 2013,Bộ Nội vụ,Biểu mẫu thủ tục hành chính ,Lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo ,Tín ngưỡng Tôn giáo,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

15

Thông tư 01/2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

01/2013/TT-TTCP,Thông tư 01 2013,Thanh tra Chính phủ,Thanh tra,Quyết định xử lý thanh tra ,Theo dõi đôn đốc kiểm tra,Kết luận kiến nghị,Thực hiện kết luận kiến nghị,Quyết định xử lý về thanh tra ,Cơ quan thanh tra nhà nước,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

16

Thông tư 01/2013/TT-UBDT về Quy định quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc

01/2013/TT-UBDT,Thông tư 01 2013,Uỷ ban Dân tộc,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ,Nhiệm vụ khoa học và công nghệ,Nhiệm vụ KHCN ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

17

Thông tư 01/2013/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/2013/TT-BXD,Thông tư 01 2013,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí quy hoạch xây dựng ,Quy hoạch đô thị 2013,Quy hoạch đô thị,Chi phí quy hoạch xây dựng,Chi phí quy hoạch đô thị,Chi phí quy hoạch,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

18

Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

01/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Điều chỉnh tiền lương,Điều chỉnh thu nhập,Mức điều chỉnh tiền lương,Điều chỉnh tiền lương tiền công,Thu nhập đóng BHXH,Tháng đã đóng bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

19

Thông tư 01/2013/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/2013/TT-BGDDT,Thông tư 01 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tuyển sinh,Đi học nước ngoài,Tuyển sinh đi học nước ngoài ,Quy chế tuyển sinh du học,Tuyển sinh du học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

20

Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/2013/TT-BTNMT,Thông tư 01 2013,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Nguyên liệu sản xuất,Phế liệu được phép nhập khẩu ,Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất,Danh mục phế liệu nhập khẩu,Phế liệu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108