Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2008/TT-BTP br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 837 văn bản

1

Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/QĐ-UBND ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT và Quyết định 692/QĐ-UBND về chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện

29 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2267/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2011 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO CÁN BỘ CẤP XÃ LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 692/QĐ-UBND

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

2

Thông tư 13/2011/TT-BTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 1. Danh mục biểu mẫu lý lịch tư pháp STT Ký hiệu Tên biểu mẫu 1 01/TT – LLTP Lý lịch tư pháp 2 02/TT – LLTP Phiếu cung cấp

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2011

3

Thông tư 01/2006/TT-BCN hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

01/2006/TT-BCN,Thông tư 01 2006,Bộ Công nghiệp,Xuất nhập khẩu hóa chất,Xuất nhập khẩu tiền chất ma túy,Xuất nhập khẩu hóa chất theo tiêu chuẩn,Xuất nhập khẩu có hóa chất độc hại,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Thông tư 01/2001/TT-BCN hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất thời kỳ 2001-2005 do Bộ Công nghiệp ban hành

01/2001/TT-BCN,Thông tư 01 2001,Bộ Công nghiệp,Xuất nhập khẩu hóa chất,Quản lý xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2001/TT-BCN Hà Nội,

Ban hành: 26/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

5

Thông tư 01/2000/TT-BCN hướng dẫn nhập khẩu hoá chất năm 2000 theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 do Bộ Công nghiệp ban hành

01/2000/TT-BCN,Thông tư 01 2000,Bộ Công nghiệp,Điều hành xuất nhập khẩu,Điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa,Nhập khẩu hóa chất,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số: 01/2000/TT-BCN Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

6

Quyết định 712/QĐ-SYT năm 2013 về mở rộng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ MỞ RỘNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2008 TẠI SỞ Y TẾ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Quyết định số 3836/2008/QĐ.UBND ngày 27/10/2008 của UBND Tỉnh BR-VT về việc Quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

7

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hoạt động của Ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng cấp xã do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

(để báo cáo) - Website Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản); - TT Tỉnh ủy; - TT. HĐND Tỉnh; - UBMTTQVN Tỉnh; - Các đoàn thể cấp Tỉnh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Sở Tư pháp (theo dõi) - Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh, TT Công báo tỉnh; - Như Điều 3; - Lưu: VT, TH.

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2013

8

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 – 960 MHz và 1710 – 2200 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

25/2008/QD-BTTTT,Quyết định 25 2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy hoạch băng tần,Hệ thống thông tin di động,Tế bào số,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 25/2008

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2008

9

Văn bản hợp nhất 8191/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Lê Hồng Sơn PHỤ LỤC SỐ 01 BẢNG MÃ LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP19 (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 1. Mã Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền lập của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia: 01TT. 2. Mã Lý lịch tư pháp thuộc

Ban hành: 24/12/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

10

Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CAO SU THUỘC NHÓM 40.01, 40.02, 40.05 QUY ĐỊNH TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

11

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về tạm dừng thực hiện Quyết định 37/2014/QĐ-UBND Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

37/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh BR-VT Ban hành Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kể từ ngày 01/01/2016. Riêng đối với xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ một xy lanh chuyển sang thu phí cùng với

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

12

Hướng dẫn 6764/HD-UBND năm 2015 về điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong các tập đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hoặc công bố theo Thông tư 01/2015/TT-BXD

14 tháng 09 năm 2015 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG TRONG CÁC TẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DO UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH HOẶC CÔNG BỐ THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2015/TT-BXD NGÀY 20/3/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản

Ban hành: 14/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

13

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường công tác thống kê du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

01/2011/CT-UBND,Chỉ thị 01,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tăng cường công tác thống kê du lịch ,Công tác thống kê du lịch ,Thống kê du lịch tỉnh Bà Rịa ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

14

Quyết định 542/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

nước năm 2014. - Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng trụ sở Công an huyện Long Điền. Hộ dân Ngân sách tỉnh III Đất thương mại dịch vụ ( 01 dự án) 1,23

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

15

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về Quy định xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BCT ngày 11/7/2011

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

16

Quyết định 78A/2008/QĐ-UBND về điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị hành chính và sự nghiệp từ ngày 01/01/2009 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tàu, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP TỪ NGÀY 01/01/2009. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

17

Kế hoạch 35/KH-SYT về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

năng liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính; đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ tư pháp tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

18

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

ngày 10 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2018/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

19

Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tịch; + Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; + Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

20

Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; - Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. - Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu số quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. -

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141